top of page

Научни изследвания

Други статии:

 

 

Относно Маркировката за Европейско съответствие „СЕ”

Издание: Млад Форум, Младежко издание на Научно списание „Механика Транспорт Комуникации” - София, 2020 г. 

Издателство: Висше транспортно училище „Тодор Каблешков”, София 2020 г.

ISSN 2367-6558 (print) (т. 9, брой 1, 2020 г.)

ISSN 2367-6612 (online) (т. 9, брой 1, 2020 г.)

Страници: 7

 

Относно съответствието на Закона за техническите изисквания към продуктите за свободно движение на стоки (продукти) в пространството на обединения Европейски пазар

Издание: Млад Форум, Младежко издание на Научно списание „Механика Транспорт Комуникации” - София, 2020 г. 

Издателство: Висше транспортно училище „Тодор Каблешков”, София 2020 г.

ISSN 2367-6558 (print) (т. 9, брой 1, 2020 г.)

ISSN 2367-6612 (online) (т. 9, брой 1, 2020 г.)

Страници: 6

 

Търговията на продукти, попадащи в обхвата на „Надзор на пазара”. Търговията и надзора – ръка за ръка

Издание: Научно списание „Механика Транспорт Комуникации” - София, 2020 г. 

Издателство: Висше транспортно училище „Тодор Каблешков”, София 2020 г.

ISSN 1312-3823 (print) (т. 18, брой 2, 2020 г.)

ISSN 2367-6620 (online) (т. 18, брой 2, 2020 г.)

Страници: 6

 

За основното съдържание на понятия, съотносими към електронната търговия, като пазарно достижение и нейната законова регулация

Издание: Научно списание „Механика Транспорт Комуникации” - София, 2020 г. 

Издателство: Висше транспортно училище „Тодор Каблешков”, София 2020 г.

ISSN 1312-3823 (print) (т. 18, брой 2, 2020 г.)

ISSN 2367-6620 (online) (т. 18, брой 2, 2020 г.)

Страници: 6

 

Взаимовръзка - бизнес образование

Съавтори: Събка Пашова, Милен Митков, Моника Спасова

Издание: Качество, контрол и експертиза на стоките. Сборник с доклади от Кръгла маса с международно участие 31.05.2019 г.

Издателство: „Наука и икономика”, Икономически университет - Варна 2019 г.

ISBN 978-954-21-1000-2

Страници: 7

 

Обзор, преглед на теоретични въпроси, обвързани в рамката на наблюдението и контрола върху пазара на родно производство и внесени продукти, за да се гарантира тяхното съответствие със стандартите на Европейския съюз

Съавтор: Милен Митков

Издание: Тринадесета Научна конференция с международно участие „Стоковедната наука - традиции и актуалност”, 18-19.10.2018 г., 70 години катедра и специалност „Стокознание”.

Издателство: „Наука и икономика”, Икономически университет - Варна 2018 г.

ISВN 978-954-21-0977-8

Страници: 12

 

Тръбният транспорт. Инженерно-икономически параметри, статус, статукво, перспективи за развитие

Издание: Млад Форум, Младежко издание на Научно списание „Механика Транспорт Комуникации”: „Аз знам и мога”, Младежки научен форум - София, 16.05.2018 г. 

Издателство: Висше транспортно училище „Тодор Каблешков”, София 2018 г.

ISSN 2367-6558 (print) (т. 7, брой 1, 2018 г.)

ISSN 2367-6612 (online) (т. 7, брой 1, 2018 г.)

Страници: 11

 

За съотношението „Разходи-Ползи” при транспортната дейност

Издание: Млад Форум, Младежко издание на Научно списание „Механика Транспорт Комуникации”: „Аз знам и мога”, Младежки научен форум - София, 16.05.2018 г. 

Издателство: Висше транспортно училище „Тодор Каблешков”, София 2018 г.

ISSN 2367-6558 (print) (т. 7, брой 1, 2018 г.)

ISSN 2367-6612 (online) (т. 7, брой 1, 2018 г.)

Страници: 6

За правната рамка на транспортната дейност в условията на „контекстуална” революция

Съавтор: Милен Митков

Издание: Млад Форум, Младежко издание на Научно списание „Механика Транспорт Комуникации”: „Аз знам и мога”, Младежки научен форум - София, 16.05.2018 г. 

Издателство: Висше транспортно училище „Тодор Каблешков”, София 2018 г.

ISSN 2367-6558 (print) (т. 7, брой 1, 2018 г.)

ISSN 2367-6612 (online) (т. 7, брой 1, 2018 г.)

Страници: 5

 

Надзор на пазара - изисквания и добри практики

Издание: Млад Форум, Младежко издание на Научно списание „Механика Транспорт Комуникации”: „Аз знам и мога”, Младежки научен форум - София, 16.05.2017 г. 

Издателство: Висше транспортно училище „Тодор Каблешков”, София 2017 г.

ISSN 2367-6558 (print) (т. 6, брой 1, 2017 г.)

ISSN 2367-6612 (online) (т. 6, брой 1, 2017 г.)

Страници: 6

 

Относно възможната методология на анализа на изисквания пред местната власт в условията на пост - рецесионно съживление

Издание: Млад Форум, Младежко издание на Научно списание „Механика Транспорт Комуникации”: „Аз знам и мога”, Младежки научен форум - София, 16.05.2017 г. 

Издателство: Висше транспортно училище „Тодор Каблешков”, София 2017 г.

ISSN 2367-6558 (print) (т. 6, брой 1, 2017 г.)

ISSN 2367-6612 (online) (т. 6, брой 1, 2017 г.)

Страници: 10

 

Условия на вътрешния и външния пазар за стимулиране и сдържане конкурентността на Българската икономика

Издание: Млад Форум, Младежко издание на Научно списание „Механика Транспорт Комуникации”: „Конкурентоспособност на Българската икономика - възможности и перспективи”, Младежки научен форум - София, 16.05.2016 г. 

Издателство: Висше транспортно училище „Тодор Каблешков”, София 2016 г.

ISSN 2367-6558 (print) (т. 5, брой 1, 2016 г.)

ISSN 2367-6612 (online) (т. 5, брой 1, 2016 г.)

Страници: 6

 

Ефектът на глобализацията върху Българската икономика, като част от Европейския Съюз

 

Издание: Развитие на Българската и Европейската икономика - предизвикателства и възможности. Международна научна - практическа конференция 17-18.10.2019 г.

Издателство: Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий” - Велико Търново 2019 г.

ISSN 2603 - 4093 (том 3, 2019 г.)  

Страници: 4

Метод „Разходи-Ползи” за оценка на инвестиции в инфраструктурата

Съавтор: Милен Митков

Издание: Международна научна конференция „УНИТЕХ'18 Габрово”: Сборник с доклади Издателство: Технически университет Габрово, Габрово 16-17.11.2018 г.

ISSN 1313-230X  ( том 3, 2018 г.)

Страници: 5

 

Отражение на системата „Платежоспособност II” върху развитието на застраховка „Каско” на моторни превозни средства

Съавтор: Милен Митков

Издание: Международна научна конференция „УНИТЕХ'18 Габрово”: Сборник с доклади Издателство: Технически университет Габрово, Габрово 16-17.11.2018 г.

ISSN 1313-230X ( том 3, 2018 г.)

Страници: 5

Състояние и тенденции в развитието на застраховка „Каско” на моторни превозни средства в България (2005 – 2016 г.)

Съавтор: Милен Митков

Издание: Международна научна конференция „УНИТЕХ'17 Габрово”: Сборник с доклади Издателство: Технически университет Габрово, Габрово 17-18.11.2017 г.

ISSN 1313-230X  (print) ( том 1, брой 1, 2017 г.)

Страници: 6

 

Състояние и тенденции в развитието на застраховка „Каско” на релсови превозни средства в България (2005 – 2016 г.)

Съавтор: Милен Митков

Издание: Международна научна конференция „УНИТЕХ'17 Габрово”: Сборник с доклади

Издателство: Технически университет Габрово, Габрово 17-18.11.2017 г.

ISSN 1313-230X  (print) ( том 1, брой 1, 2017 г.)

Страници: 6

 

Бедствия и тероризъм на море

Съавтор: Димчо Томов

Издание: Здравна икономика и мениджмънт, Катедра „Здравна икономика и мениджмънт”, Медицински университет „Проф. д-р П. Стоянов” - Варна, с. 24 - 26.

Издателство: Издателска къща „Стено”

ISSN: 1311 - 9729 (брой 2  (60) 2016)

Страници: 3

Анализ на бюджетните политики в България

Съавтор: Стефан Симеонов

Издание: Икономиката и управлението в XXI век - решения за стабилност и растеж: Международна юбилейна научна конференция - Свищов, 08-09.11.2011 г.: Сборник доклади,

с. 120 - 129.

Издателство: Академично издателство „Ценов”, Свищов 2011 г.

ISBN: 978-954-23-0686-3 (т. 6)

Страници: 10

 

 

 

ПУБЛИКАЦИИ В МЕСТНИ ПЕРИОДИЧНИ ЕЖЕДНЕВНИЦИ

 

Не в звездите, а в нас самите лежат съдбите ни

Издание: Дунавско Дело, Година LIII, бр. 49, 6-13.11.2007 г.

Издателство: Общински седмичник, излизащ под егидата на Общински съвет Свищов, стр. 4-та

Избрах тази специалност

Издание: Алма Матер, год. XII, бр. 7, ноември 2004 г.

Издателство: Академично издателство „Ценов”, при Стопанска Академия „Д. А. Ценов” – Свищов, стр. 4-та

ПРЕДСТОЯЩИ ПУБЛИКАЦИИ

Сравнителен анализ между Акт за установено административно нарушение по чл. 4б, т. 1, т. 2, т. 3 и т. 4 и Акт за установено административно нарушение по чл. 30 ж, ал. 3 от Закона за техническите изисквания към продуктите

SWOT анализ по електронна търговия

SWOT анализ по надзор на пазара

Предимствата на Република България при внос на стоки от трети страни

Психология на поведението на икономическите и онлайн икономически агенти

Бъдещето на модерната градска мобилност, след пандемията

bottom of page