top of page

За мен

Team
Пламен Парушев

Пламен Парушев

Основател на "Парушев-Консулт" ЕООД - Първата в Република България Консултантска Компания по "Надзор на пазара" и Електронна търговия


Магистър - инженер и Магистър по икономика

Консултант по "Надзор на пазара" и Електронна търговия
 

ParushevConsult@gmail.com

ParushevConsult@abv.bg

Телефон: +359 885 294023

Висше образование

 

2018 - „Икономика и управление на транспорта” - Докторантура 

            Висше Транспортно Училище „Тодор Каблешков” - София

2016 - "Технически надзор и експлоатация на съоръжения с повишена опасност" - Магистър

             ВисшеТранспортно Училище „Тодор Каблешков” - София

2009 - "Финансов Мениджмънт" - Магистър

              Стопанска Академия "Д. А. Ценов" - Свищов

 2009 - "Стопански и Финансов контрол" - Бакалавър

            Стопанска Академия "Д. А. Ценов" - Свищов

 2008 - "Аграрна Икономика" - Бакалавър

            Стопанска Академия "Д. А. Ценов" - Свищов

Допълнителни квалификации

2020 - "Предаване на опит и добри практики във връзка с извършената надзорна дейност от Главна дирекция "Надзор на пазара" - Обучение

              Държавна Агенция за Метрологичен и Тхенически Надзор

 

2018 - "Европейски структурни и инвестиционни фондове" - Удостоверение за Следдипломна Квалификация

             Софийски Университет „Св. Климент Охридски” и Институт по Публична Администрация

2018 - „Практически проблеми на административните нарушения и наказания” - Удостоверение

             Институт по Публична Администрация

2017 - "Екипна ефективност. Управление и развитие на екипи" - Удостоверение

             Институ по Публична Администрация

2015 - "Семинари по електронна борсова и международна търговия на световните пазари" - Курс

             BenchMark Finance

2014 - Семинари по "Надзор на пазара" - Курс

            Държавна Агенция за Метрологичен и Тхенически Надзор

2014 - "Въведение в Държавната служба" - Удостоверение

             Институт по публична Администрация

2012 - "Дидактика и съвременни образователни технологии" - Удостоверение за повишаване на квалификацията

             Стопанска Академия "Д. А. Ценов" - Свищов

2011 - "Методика на научните изследвания" - Удостоверение за повишаване на квалификацията

            Стопанска Академия "Д. А. Ценов" - Свищов 

 

2010 - "Борсово посредничество и Агентиране" - Специализация

             Стопанска Академия "Д. А. Ценов" - Свищов

2010 - "Икономическа педагогика" - Специализация

             Стопанска Академия "Д. А. Ценов" - Свищов

2007 - "Организация и Управление на Туризма" - Специализация

             Стопанска Академия "Д. А. Ценов" - Свищов

Професионална кариера

2013 - 2020 - Главна дирекция "Надзор на пазара" при Държавна агенция за метрологичен и технически надзор

 

 

Дейности:

 

1. Прилагане на ЗТИП и нормативните актове, свързани с него;

 

2. Извършване на наблюдение и проверки на продукти, пуснати на пазара и/или в действие, за които има съществени изисквания по наредбите по чл. 7 от ЗТИП и енергопотребяващи продукти, за които са определени изискванията за екопроектиране в мерките по прилагане по чл. 26а от ЗТИП;

 

3. Извършване на проверка и анализ на Декларация за съответствие (ДС), Декларация за експлоатационни показатели (DoP) и техническо досие (техническа документация);

 

4. Даване на предложение за вземане на образци и/или проби за изпитване от продуктите, пуснати на пазара и/или пуснати в действие;

 

5. Даване на предложение за изготвяне на Заповеди по чл. 30а, ал. 2 за продукти с констатирани видими несъответствия на съществените изисквания и/или на изискванията за екопроектиране, установено, чрез измерване, външен оглед и/или органолептично изследване по чл. 30а, ал. 2 от ЗТИП;

 

6. Участване в съвместни проверки с други административни звена и администрации;

 

7. Съставяне на актове при установяване на нарушения на ЗТИП и друг дейности по прилагане на мерките по надзор на пазара.

Членства в професионални организации и сдружения

от 2021 - Член на Одитния съвет към Факултет "Международна икономика и администрация" при Варненски свободен университет "Черноризец Храбър"

от 2021 - Член на експертния съвет към Център за качество на стоките и потребителска защита, част от Научноизследователски институт при Икономически Университет - Варна

от 2018 - Член на Международната организация по стокознание и технологии/International Society of Commodity Science and Technology 

от 2017 - Член на Сдружение "Център за законодателни оценки и законодателни инициативи"

от 2016 - Член на Научно - Технически съюз по транспорта

 

от 2015 - Член на Съюза по Автоматика и Информатика "Джон Атанасов"

от 2014 - Член на Съюза на Икономистите в България

от 2014 - Член на Българската Макроикономическа Асоциация

Сертификати

Парушев Консулт Сертификати
Обучение за придобиване на квалификация като вътрешен одитор на системи за производствен к
Сертификат ВСУ
Сертификат Пламен Парушев
Сертификат Пламен Парушев
Дисертацията - подготвяне, оформяне и защита. Академично писане. Изследователски процедури.
Младежки нучен форум "Конкурентноспособност на българската икономика - възможности и перспективи"
Стоковедната наука - традиции и актуалност
Технически надзор и експлоатация на съоръжения с повишена опасност
Новаторство и бизнес ориентирано управление
Майсторски бизнес класове по мениджмънт
Quality, control and expertise of goods
Обучение относно надзор на пазара на електронни магазини и платформи и други за онлайн продажби на п
За правната рамка на транспортната дейност в условията на „контекстуална“ революция
Европейски структурни и инвестиционни фондове
Тръбният транспорт. Инженерно-икономически параметри, статус, статукво, перспективи за развитие
За отношението „разходи-ползи“ при транспортната дейност
Въведение в държавната служба
Етика и превенция на корупцията в държавната администрация
Практически проблеми на административните нарушения и наказания
Екипна ефективност. Управление и развитие на екипи.
Заповед - ИУ Варна

Имате нужда от повече информация? Свържете се с нас.

 

На Ваше разположение сме, ако имате нужда от консултиране в областта на електронната търговия и "Надзора на пазара". Можете да се свържете, като ни се обадите или ни пишете. 

bottom of page