top of page

Услуги

Предмета на настоящите консултантски услуги е в областта на търговията, надзора на пазара и по електронната търговия, като обект на консултирането са посочените продукти и продуктови групи, съответно производствени бази, местата за съхранение и продажба, складове и магазини, митнически складове, борси и тържища, онлайн електронни магазини и електронни платформи за предлагане и търговия с продукти на „онлайн икономически агенти”.

В обхвата на консултирането се включват освен посочените продукти и продуктови групи, преглед, анализ и експертна оценка на:

 • Техническа документация /техническо досие/;

 • Декларация за съответствие (ДС);

 • Декларация за експлоатационни показатели (DoP);

 • Финансови документи /фактури, ордери, квитанции, товарителници, митнически декларации/;

 • Invoice;

 • Packing List.

Видове консултантски услуги:

- Преглед на посочените техническа и финансова документация и физически оглед на мястото, където се произвеждат, получават, съхраняват, търгуват и предоставят на потребителите съответните стоки, продукти и продуктови групи включително и онлайн електронни магазини и електронни платформи за предлагане и търговия с продукти.

- Изготвяне, анализ и експертна оценка на осъществяваната от икономическия агент и „онлайн икономически агенти” за конкретните изделия, стоки и продукти и нейното осъществяване дейност в съответствие с действащата нормативна база, регламентираща тази материя търговия, електронна търговия и по надзора на пазара;

- Съдействие при изготвяне и попълване на:

 • Декларация за съответствие (ДС), за конкретните видове продукти и продуктови групи;

 • Декларация за експлоатационни показатели (DoP), за конкретните видове продукти и продуктови групи;

 • Техническа документация /техническо досие/ за конкретните видове продукти и продуктови групи.

- Компанията има възможността да съдейства за отстраняване на открити несъответствия по:

 • CE маркировка;

 • Етикетировка;

 • Инструкция/указания за безопасна употреба на български език;

 • Декларация за съответствие (ДС);

 • Декларация за експлоатационни показатели (DoP);

 • Енергийни етикети и много други.

- Компанията има възможността да съдейства за подготовката на документи необходими при:

 • Производството, отнасящи се до производители;

 • Вноса, отнасящи се до вносители включително и (документи необходими за освобождаване на стока от митница);

 • Износ, отнасящи се до износители;

 • Търговия, отнасящи се до всички търговци с физически търговски обекти;

 • Онлайн икономически агенти, отнасящи се до необходимата съпровождаща продуктите документация, визуализирана в сайтовете, маркировка, етикировка и други;

 • и реализацията на продуктите, касаеща всички икономически (онлайн) оператори по веригата на разпространение на продуктите.

- Компанията има възможността да съдейства за:

 • изготвяне на възражения по съставени и издадени Актове за установени административни нарушения на фирми;

 • изготвяне на възражения по съставени и издадени Актове за установени административни нарушения на физически лица;

 • изготвяне на жалби за пред Районен съд по съставени и издадени Наказателни постановления на фирми;

 • изготвяне на жалби за пред Районен съд по съставени и издадени Наказателни постановления на физически лица;

 • изготвяне на жалби за пред Административен съд по издадени и влезли в сила решения на Районен съд, по издадени Наказателни постановления на фирми;

 • изготвяне на жалби за пред Административен съд по издадени и влезли в сила решения на Районен съд, по издадени Наказателни постановления на физически лица;

 • изготвяне на касационни жалби за пред Върховен административен съд, по издадени и влезли в сила решения на Административен съд, по издадени Наказателни постановления;

 • изготвяне на възражения по оспорване на издадени и получени заповеди, пред Административен съд, относно спиране разпространението на продукти;

 • изготвяне на жалби и сигнали, на граждани до компетентни органи по продукти и продуктови групи; 

 • изготвяне на жалби и сигнали, на фирми до компетентни органи по продукти и продуктови групи в това число и много други.

Предоставянето на услугите е в съответствие с изискванията и при стриктно спазване на нормативната база:

 

- Закон за технически изисквания към продуктите (ЗТИП);

- Закон за административните нарушения и наказания (ЗАНН);

- Закон за отговорността на държавата и общините за вреди (ЗОДОВ);

- Административнопроцесуален кодекс (АПК);

- Наказателно-процесуален кодекс (НПК);

- Подзаконови нормативни актове за тяхното прилагане /наредби и правилници/.

Имате нужда от повече информация? Свържете се с нас.

 

На Ваше разположение сме, ако имате нужда от консултиране в областта на електронната търговия и "Надзор на пазара". Можете да се свържете, като ни се обадите или ни пишете. 

bottom of page