top of page

Административнонаказателна дейност в областта по „Надзор на пазара“

Актуализирано: 26.11.2021 г.

Акт за установено административно нарушение по чл. 30ж, ал. 3 от Закона за техническите изисквания към продуктите


Въведение

Административнонаказателната дейност е функция на правото, която показва че в определен период управителя на фирмата, като физическо лице, също носи администратинонаказателна отговорност. Тук за пореден път, ще определим поставената и разгледана информация, като акцент в правнонормативната уредба по надзор на пазара.

В статията ще бъде поставен акцент върху произволно избран начин на извършване на проверка и крайния резултат от нея, не ангажираща по никакъв начин трета страна:

1. Проверка по самосезиране. От практиката смеем да твърдим, че това е най-ефективния, вид, начин, метод и способ на извършване на проверка, различен от утвърдените годишни планове, т. е. от статуквото при извършване на проверки;

2. Достигането до отговорния икономически оператор, т.е. проследяване на продукта по веригата на разпространение;

3. Предприемане на административнонаказателна дейност, по нарушение на чл. 30ж, ал. 3 от Закон за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП, 2020 г.). Примерна структура на (АУАН) на физическо лице, спрямо изискванията на ЗТИП, ЗАНН, и други нормативни документи;

4. Изготвянето на наказателно постановление (НП). Тук също е важно да се отбележи, кой и как има право да изготвя, предава и издава НП?

5. Търсенето на права, по съдебен ред след съставен АУАН, от физическото лице, като управител на фирмата;

6. Отразяване на проблеми, изисквания и даване на препоръки в областта на правно-нормативната уредба по надзор на пазара, осъществяван от главна дирекция „Надзор на пазара”.


Изложение

Проверките извършвани от инспекторите на главна дирекция „надзор на пазара”, са по своята същност и значение са комплексен процес от мероприятия и действия от извършване на проверката до административнонаказателната дейност.

1. Проверка по самосезиране.

Тази проверка е един модерен начин за осъществяване на надзор над разпространените продукти (https://www.parushevconsult.com/produkti, 2021 г.) на пазара в България, в частност и на обединения Европейски пазар.

Начин и стъпки, при извършване на проверка по самосезиране.

На първо място е важно да се отбележи, че тази проверка е различна от всички останали проверки, които се извършват от инспектори на главна дирекция „надзор на пазара”, т. като това е проверка, която изисква високо ниво на компетенция по надзор на пазара, поради следната причина, в повечето случаи тази проверка се извършва паралелно с основната разпоредена за съответния период проверка за дирекцията/отдела.

На първо място е важно да се отбележи, че тази проверка е различна от всички останали проверки, които се извършват от инспектори на главна дирекция „надзор на пазара”, т. като това е проверка, която изисква високо ниво на компетенция по надзор на пазара, поради следната причина, в повечето случаи тази проверка се извършва паралелно с основната разпоредена за съответния период проверка за дирекцията/отдела.

На първо място е важно да се отбележи, че тази проверка е различна от всички останали проверки, които се извършват от инспектори на главна дирекция „надзор на пазара”, т. като това е проверка, която изисква високо ниво на компетенция по надзор на пазара, поради следната причина, в повечето случаи тази проверка се извършва паралелно с основната разпоредена за съответния период проверка за дирекцията/отдела.

След като бъде извършена проверката по самосезиране се изготвя доклад за извършената проверка, и в зависимост от проверения продукт този доклад се разпределя по компетенция към съответния продуктов експерт, за потвърждение в зависимост от дадените предложения за продължаване на проверката или не.

Целта на самосезирането е внезапната проверка от страна на инспектора при основно установено нарушение, по продукта.

В зависимост от установеното, се предлага да се предприемат Административно наказателни действия и Принудителни административни мерки и в зависимост от установеното да се продължи проверката.

Тук ще разгледаме няколко хипотези:

Ø След като бъде извършена проверката, по продукта може да бъде установено нарушение на чл. 4б, т. 1, т. 2, т. 3 и т. 4 от ЗТИП. Тези нарушения се описват в доклада по самосезиране, в който се посочва, че ще бъдат предприети действия по съставяне на АУАН на търговец или друг икономически оператор, т.е. на фирмата която разпространява продукта;

Ø На следващо място, при установеното нарушение за липсата на СЕ маркировка се изготвя констативен протокол (КП) и на базата на КП, се издава Заповед за спиране разпространението на продукта, от търговската мрежа на България и в частност на Европейския съюз;

Ø Продължаването на проверката се състои в това, да се установи отговорния икономически оператор и дата на пускане на продукта на пазара, да се изиска декларация за съответствие, декларация за експлоатационни показатели в зависимост от тава какъв е продукта и техническо досие (техническа документация), а и в някои случаи да се предприемат и коригиращи действия по продукта, само и единствено от лицето разпространило продукта на пазара (производител и/или вносител). В противен случай предприемането на тези действия от страна на търговец и/или дистрибутор по веригата на доставките-разпространението на продукта, ще е нарушение на правнонормативната уредба.

2. Достигане до отговорния икономически оператор.

След получаване на потвърждение за начина на продължаване на проверката, се извършват съответните действия от страна на инспектора в главна дирекция „надзор на пазара”, а те са следните.

На първо място се изпращат писма за искане на документи на основание чл. 30ж, ал. 1, т. 4 (ЗТИП, 2020г.)до търговеца при който е извършена проверката, в писмата се описва всичко в детайли-подробно, от извършената проверка по продукта, до установеното нарушение. Това се прави с цел да има ясна и точна идентификация на продукта за да не се получи разминаване в проверената и първоначално описана информация по продукта.

2.1. Първо писмо за искане на документи, изпраща се до седалище и адрес на управление на фирмата.

С писмо изх. № 81-….-1313/06.03.2021 г.на ………, изпратено до седалище и адрес управление, на основание чл. 30ж, ал. 1, т. 4 от ЗТИП, изписва се името на фирмата „……………………“ правна форма: АД, ЕАД, ЕООД, ООД, ЕТ с ЕИК ……………., от управителя/лите на фирмата се изисква в примерно тридневен срок (работни дни) от получаване на писмото, да предостави/вят в Регионален отдел „НП” …………, гр. ……. жк., бул., ул. „…………..“ № …….., етаж №……, стая № ……., търговски и/или митнически документи за проследяване произхода на описаният продукт. Цитира се точната информация от известието за доставяне на куриерската фирма с която агенцията и/или друг държавен орган има договорни взаимоотношение. При върната (неполучена) пратка се изпраща второ писмо.

2.2. Второ писмо за искане на документи, изпраща се до адрес на търговския обект, където е извършена проверката.

С писмо изх. № 81-….-1313/06.03.2021 г.на ……………, изпратено до адрес на търговския обект, на основание чл. 30ж, ал. 1, т. 4 от ЗТИП, изписва се името на фирмата „……………………“ правна форма: АД, ЕАД, ЕООД, ООД, ЕТ с ЕИК ……………., от управителя/лите на фирмата се изисква в примерно тридневен срок (работни дни) от получаване на писмото, да предостави/вят в Регионален отдел „НП” …………, гр. ……. жк., бул., ул. „…………..“ № …….., етаж №……, стая № ……., търговски и/или митнически документи за проследяване произхода на описаният продукт. Цитира се точната информация от известието за доставяне на куриерската фирма с която агенцията и/или друг държавен орган има договорни взаимоотношение.

Писмата за искане на документи имат следната особеност. В зависимост от формата и начина на управление на фирмата, управител/съуправител трябва да се изписват в писмото за искане на документи. Това се прави с цел, да не може да се бяга от отговорност, при получаване на писмото за искане на документи. На следващо място е важно да се отбележи, че писмата трябва да се получават или от управителя/управителите и/или от упълномощени от тях лица. В противен случай, възниква правен казус, който може да опорочи целия процес на свършената работа до момента от проверяващия и продължаващ проверката инспектор.

След като бъде получено писмото за искане на документи, управителното тяло на фирмата, т.е. (управител /съуправител), имат определен в писмото срок в който трябва да отговорят, т.е. да предоставят исканите в писмото документи. Например писмото е получено на 01.01.2020 г., три дневния срок, започва да тече от 02.01.2020 г., т.е. от следващия ден. Срока за предоставяне на исканите документи, примерно е три (работни дни). До 04.01.2020 г., края на работния ден ако не са предоставени исканите с писмото документи, на 05.01.2020 г., т.е. управителя/съуправител не е оказало дължимото съдействие на органите по надзор на пазара при изпълнение на техните задължения, с което е извършено нарушение на чл. 30ж, ал. 3 от ЗТИП.

3. Примерна структура и съдържание на (АУАН на физическо лице) за несъдействие по чл. 30ж, ал. 3, спрямо изискванията на ЗТИП, ЗАНН, наредби и регламенти, не ангажираща трети страни.

ИМЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА В СТРУКТРАТА НА ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

…………………..

ИМЕ НА ДИРЕКЦИЯТА ОТДЕЛА ИЛИ СЕКТОРА………………………..….

Примерна структура на А К Т

за установяване на административно нарушение

инициали на актосъставителя ИВП – 50/06.03.2020 г.

Днес, 06.03.2020 г., в град ………., община …….…, подписаният/ната: три имена ….. ……. ……… на длъжност ……………. в Регионален отдел/сектор в структурата на държавната администрация примерно „НП” ………………. на Главна дирекция „НП” в ……………, адрес по място на работа град ………, бул./ул./жк. „…………….” № ……, етаж № ……., стая № ………, оправомощен като актосъставител със Заповед № ………../01.01.2019 г., издадена от председателя на …………….., в присъствието на свидетелите:

1. Три имена на свидетеля, тук не трябва да е № на служебна карта, а ЕГН по ЗАНН чл. 42, т. 7, (много често в АУАН-ите се изписва № на служебна карта на инспектора, това е нарушение на материалния закон), служител в ……… и посочен в заповед №…………., адрес по място на работа: град ……….., бул./ул./жк. „………” № …., етаж № ……., стая № …….., свидетел на установяване на нарушението и съставянето на акта,

2. Три имена на свидетеля, тук не трябва да е № на служебна карта, а ЕГН по ЗАНН чл. 42, т. 7, (много често в АУАН-ите се изписва № на служебна карта на инспектора, това е нарушение на материалния закон), служител в …………….. и посочен в заповед №…………., адрес по място на работа: град ……….., бул./ул./жк. „………” № …., етаж № ……., стая № …….., свидетел на съставянето на акта на основание чл. 40, ал. 3 от (ЗАНН, 2021 г.),

3. „АУАН-а може да бъде съставен и в отсъствието на свидетели на основание чл. 40, ал. 4 от ЗАНН, само и единствено в случаите когато нарушението е установено въз основа на официални документи”.

на основание чл. 54, ал. 1 от Закон за технически изисквания към продуктите (ЗТИП, обн., ДВ, бр. 86/1999 г., доп. ДВ. бр. 105/11.12.2020 г.) и чл. 36 от Закон за административните нарушения и наказания (ЗАНН, обн., ДВ, бр. 92/1969 г., изм. ДВ, бр. 107/2014 г. изм. и доп. ДВ. бр. 20 от 4 март 2018 г., изм. ДВ. бр. 21/12.03.2021 г.), във връзка с чл. 37, ал. 1, т. б. от ЗАНН, е съставен този акт за установяване на административно нарушение против:

три имена на управителя, ЕГН …………………….. собственик и управител/съсобственик/ съуправител име на фирмата „……………………”правна форма: АД, ЕАД, ЕООД, ООД, ЕТ с ЕИК ……………………, със седалище и адрес на управление: област …………., община ……….., град ……………, бул./ул. жк. „………………“ № ……, бл. …., вх. …., ет. ….., ап. ……., ПК ………, представлявано от собственик/съсобственици и управител/съуправители изписват се три имена……………………………………. и ЕГН ……………………………,

когато присъства лице на съставяне, подписване и връчване на АУАН-а се попълва следната информация, която се снема от личната карта на лицето, ако е български гражданин или от документ за временно пребиваване ако лицето е чуждестранен гражданин, трите имена………, ЕГН ……………, област ………, община ……….., град ………, бул./ул./жк. „………..“ № ……….., Лична Карта № ………….., издадена от МВР …………, или документ издаден от друг контролен орган дата на издаване …../……/…… г., валидност до ……./……./…… г., посочва се от къде са снети данните, /данните са снети от личната карта на лицето към датата на съставяне на АУАН-а/, а когато лицето не присъства на съставяне, подписване и връчване на АУАН-а, информацията за лицата управител/управители и/или собственици/съсобственици се снема /от правно информационни системи, примерно търговски регистър, Сиела, но данните цитирани по-горе трябва да бъдат актуални към датата на актосъставянето до час и минута/, за следното:

На 06.03.2020 г. при извършена проверка по самосезиране в търговски обект например Магазин/Склад „………….“, град ………….., бул./ул./жк. „……………“ № ……….., тези данни за местонахождението на търговския обект могат да се свалят от касова бележка предоставена по време на проверката или друг документ удостоверяващ къде се помещава търговския обект, стопанисван от име на фирмата „………………………..” правна форма: АД, ЕАД, ЕООД, ООД, ЕТ с ЕИК ………………. област ……….., община ………….., град ………….., бул./ул./жк. „…………………..“ № ……., бл. ……., вх. ……., ет. ……., ап. ………, ПК ………., (тези данни за физическото/ите лице/а се свалят от правно информационни системи, примерно търговски регистър, Сиела, но данните цитирани по-горе трябва да бъдат актуални към датата на актосъставянето за да има точна и пълна идентификация на нарушителя) в присъствието на продавач консултант, управител на търговския обект, собственик на фирмата нарушител е установено, че се предлага следния продукт:

Пълно и точно наименование на продукта (………………………………):

Информация посочена на/върху продукта: Марка: ………..; Модел: …………..; Произход: …………….; Сериен №…………; Партиден № …………….; Баркод: ……………; СЕ маркировка: ………………….; Технически данни: …………………………………………………………………………..……………………….

Описание на продукта: пълно и точно описание на продукта в детайли (………………………………………………………………………………………………...).

Информация посочена на/върху опаковката: описва се абсолютно всичко, цвят, вид, форма, маркировки, стикери информацията върху тях и всичко останало. Производител………, Вносител……….., Дистрибутор………, брой продукти налични в търговския обект/склад, цена за брой и други.

Проверявания и описан продукт е описва се вида на продукта (https://www.parushevconsult.com/produkti, 2021 г.) и попада в обхвата на Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на …………….. (НСИОС /…/……… обн. ДВ, бр. ……./……./……../………. г., в сила от …../…../…..г., изм. и доп. ДВ. бр. ……/…./…./…г.), приета на основание чл.7, ал.1 от ЗТИП.

При извършената проверката в търговския обект за продукта е установено, че се предлага на пазара със следното несъответствие:

- без обозначено наименование и адрес на управление на лицата по чл. 4а, ал. 1, във връзка с чл. 4б, ал. 1 от ЗТИП, във връзка с чл. ……, т. …… от съответната наредба или чл. ……., ал. …… т. …….. от регламент;

- без нанесена маркировка за съответствие СЕ, в нарушение на чл. 4б, т. 2 от ЗТИП, във връзка с чл. ……., т. …… от съответната наредба или чл. …., ал. ….., т. …… от регламент;

- без декларация за съответствие в случаите, когато се изисква декларацията да придружава продукта, в нарушение на чл. 4б т. 3 от ЗТИП, във връзка с чл. …, т…… от съответната наредба или чл. ….., ал. ……, т. …… от регламент;

- без инструкция и/или указание за употреба на български език, в нарушение на чл. 4б, т. 4 от ЗТИП, във връзка с чл. ……, т. …… от съответната наредба или чл. ….., ал. ……, т. …… от регламент.

По време на проверката в търговския обект/склад, г-жа/г-н продавач консултант, управител на търговския обект, собственик/съсобственик на фирмата е уведомен/а за установеното нарушение.

С писмо изх. № 81-….-1313/06.03.2021 г.на …………, изпратено до седалище и адрес управление, на основание чл. 30ж, ал. 1, т. 4 от ЗТИП, е изискано от управителя/те на име на фирмата „…………………….” сЕИК ………………..,правна форма АД, ЕАД, ЕООД, ООД, ЕТ в примерно тридневен срок (работни дни) от получаване на писмото, да предостави в Регионален отдел надзор на пазара ………., гр. ………, жк., бул., ул. „…………“ №….., етаж № …….., стая №………… търговски и/или митнически документи за проследяване произхода на описаният продукт. Цитира се точната информация от известието за доставяне на куриерската фирма с която агенцията и/или друг държавен орган има договорни взаимоотношение.

С писмо изх. № 81-……-1313-1/06.03.2021 г.на …………., изпратено до адрес на търговския обект, на основание чл. 30ж, ал. 1, т. 4 от ЗТИП, е изискано от управителя/те на име на фирмата „…………………….” сЕИК ………………..,правна форма АД, ЕАД, ЕООД, ООД, ЕТ в примерно тридневен срок (работни дни) от получаване на писмото, да предостави в Регионален отдел надзор на пазара ………., гр. ………, жк., бул., ул. „…………“ №….., етаж № …….., стая №…………, търговски и/или митнически документи за проследяване произхода на описаният продукт. Цитира се точната информация от известието за доставяне на куриерската фирма с която агенцията и/или друг държавен орган има договорни взаимоотношение.

С писмо изх. № 81-…-1313-2/06.03.2021 г.на ……………, изпратено до седалище и адрес управление, с придружително писмо изх. № 81-…..-1313-3/06.03.2021 г. до кмета на община ………………, град …………… за съдействие при връчване на основание чл. 30ж, ал. 1, т. 4 от ЗТИП, изисках от управителя/те на име на фирмата „…………………….” с ЕИК ……………….., правна форма АД, ЕАД, ЕООД, ООД, ЕТ в примерно тридневен срок (работни дни) от получаване на писмото, да предостави в Регионален отдел „НП” ………., гр. ………, жк., бул., ул. „…………“ №….., етаж № …….., стая №…………, търговски и/или митнически документи за проследяване произхода на описаният продукт. Цитира се точната информация от известието за доставяне на куриерската фирма с която агенцията и/или друг държавен орган има договорни взаимоотношение.

В отговор заведен с вх. № 81-……-1313-4/06.13.2021 г. на …………, от кмета на община ……………., град …………… е получена разписка от която е видно, че лицето цитират се трите имена на лицето което е получило писмото, управител и/или собственик на фирмата отказва да получи писмо за искане на документи. Отказът е отразен срещу подпис на служител от община ………………., град ………………, г-н/г-жа цитират се трите имена на длъжностното лице, от кметската администрация. Отказът в зависимост от цитираната ясна и точна информация се счита за уведомление.

На 08.10.2019 г., датата на установяване на нарушението, като разгледах преписката, свързана с гореописаният продукт, установих, че до 07.10.2019 г., на която дата изтича примерно три дневния срок, (работни дни) определен с писмо изх. № 81-…….-1313/06.03.2021 г. на …………, три имена ……………………., ЕГН ……………………… – собственик и управител на име на фирмата „……………………” с ЕИК …………………,правна форма АД, ЕАД, ЕООД, ООД, ЕТ не е предоставил в Регионален отдел „НП” ………., гр. ………, жк., бул., ул. „…………“ №….., етаж № …….., стая №…………, изисканите документи по чл. 30ж, ал. 1, т. 4 от ЗТИП, чрез които да съдейства за проследяване произхода на провереният продукт.

На 08.10.2019 г., като не е предоставил посочените документи, до изтичане на определения примерно тридневен срок (работни дни), в Регионален отдел „НП” ………., гр. ………, жк., бул., ул. „…………“ №….., етаж № …….., стая №…………, които са дата и място на извършване на нарушението, три имена…………………………., ЕГН …………………..не е оказал дължимото съдействие на органите по надзор на пазара при изпълнение на техните задължения, с което е извършил нарушение на чл. 30ж, ал. 3 от ЗТИП.

Описаното е нарушение на чл. 30ж, ал. 3 от ЗТИП.

Тук е важно да се отбележи следното, а именно че от датата на установеното административно нарушение инспекторите имат срок (ЗАНН, 2021 г.), време да изпратят писма-покани до нарушителя и да съставят Акта за установяване на административно нарушение. „Не се образува административно наказателно производство, ако не е съставен акт за установяване на нарушение в продължение на три месеца от откриване на нарушителя или ако е изтекла една година от извършване на нарушението” (ЗАНН, 2021 г.). Тук има една скрита или не толкова явна подробност, а тя е следната, че в повечето случаи, управителите на фирмите умишлено отказват да съдействат предоставяйки исканите документи. Защо? Защото по този начин прикриват големите икономически оператори по веригата на разпространение. Т.е. тук може да се предположи, че те си имат някакви си техни договорки.

Във връзка с констатираното нарушение, с писмо-покана изх. № 81-…..-101/06.03.2021 г. на ………… изпратена до седалище и адрес на управление, г-н/жа три имена …………….. собственик/съсобственик и управител/съуправител на име на фирмата „………………………” правна форма АД, ЕАД, ЕООД, ООД, ЕТ с ЕИК ……………., е поканен/а на 04.11.2020 г. (изписва се деня от седмицата) от 13:30 -15:30 часа в Регионален отдел „НП” ………., гр. ………, жк., бул., ул. „…………“ №….., етаж № …….., стая №…………, за съставяне, подписване и връчване на акт за установяване на административно нарушение. При изпращане на писмата се цитират имената на управителя/лите, върху плика и известието за доставяне, само в този случай. Цитира се точната информация от известието за доставяне на куриерската фирма с която агенцията и/или друг държавен орган има договорни взаимоотношение.

Във връзка с констатираното нарушение, с писмо-покана изх. № 81-…..-101-1/06.03.2021 г. на ……………….. изпратена до адрес на търговския обект, г-н/жа три имена …………….. собственик/съсобственик и управител/съуправител на име на фирмата „………………………” правна форма АД, ЕАД, ЕООД, ООД, ЕТ с ЕИК ……………., е поканен/а на 02.01.2020 г. (изписва се деня от седмицата) от 13:30 -15:30 часа в Регионален отдел „НП” ………., гр. ………, жк., бул., ул. „…………“ №….., етаж № …….., стая №…………, за съставяне, подписване и връчване на акт за установяване на административно нарушение. При изпращане на писмата се цитират имената на управителя/лите, върху плика и известието за доставяне, само в този случай. Цитира се точната информация от известието за доставяне на куриерската фирма с която агенцията и/или друг държавен орган има договорни взаимоотношение.

Във връзка с констатираното нарушение, с писмо-покана изх. № 81-…..-101-2/06.03.2021 г. на ……………. изпратена до адрес на управление и придружително писмо изх. № 81-……-101-3/06.03.2021 г. до кмета на община ……………., град ……………. за съдействие при връчване г-н/г-жа три имена ………………….. собственик/съсобственик и управител/съуправител на име на фирмата ……………………… с ЕИК ………………., е поканен/а на 02.01.2021 г. (изписва се деня от седмицата) от 13:30 -15:30 часа в Регионален отдел „НП” ………., гр. ………, жк., бул., ул. „…………“ №….., етаж № …….., стая №…………, за съставяне, подписване и връчване на акт за установяване на административно нарушение. Цитира се точната информация от известието за доставяне на куриерската фирма с която агенцията и/или друг държавен орган има договорни взаимоотношение.

В отговор заведен с вх. № 81-…….-101-4/06.06.2021 г. на …………… от кмета на община ………….., град ………………… са получени придружително писмо и разписана разписка за получена писмо-покана на 18.12.2019 г., лично от управителя и собственик на фирмата г-н/жа изписват се трите имена……………..

В този случай, може да възникне правен казус!

В случая нарушителя е уведомен по надлежния ред и АУАН-а се съставя и разписва на място на определената в писмо-покана дата, в присъствие на нарушителя и се попълва разписка.

Обяснения или възражения на нарушителя, ако е направил такива, от (ЗАНН, 2021): ..............................................…...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Нарушителят е запознат със съдържанието на акта и е уведомен, че в тридневен срок от подписването му може да направи писмени възражения по него, от (ЗАНН, 2021 г.).

Нарушителят се задължава при промяна на адреса си да уведоми за това административнонаказващия орган, от (ЗАНН, 2021 г.).

Опис на приложените писменни материали:

1. ………………………………………….;

2. …………………………………………..


Подпис на нарушителя:……................... Подпис на съставилия акта:...........................

(При условие, че АУАН-а се подписва Подпис на свидетел: 1.......................................

от упълномощено за целта лице,

обстоятелство се посочва тук Подпис на свидетел: 2……………...................

като се вписват трите имена,

цитирани по-горе в пълномощното)

………………………………….


Дата на подписване и връчване

на препис от АУАН-а или на отказа да се

подпише АУАН-а. Посочва се свидетел

на отказа, от (ЗАНН, 2021 г.), да се

подпише и получи препис от акта:

....................................................................

(три имена)


ЕГН:............................................................

Населено място, град, община, административна единица, село, или адрес за временно пребиваване, ако е чуждестранен гражданин. Данните се снемат и посочват спрямо посоченото в личната карта на лицето........................................, жк., бул., ул. №….............................

4. Изготвянето на наказателно постановление (НП). Тук също е важно да се отбележи, кой и как има право да изготвя, предава и издава НП?

След като бъде съставен и връчен по надлежния законно-установен правов ред, АУАН-а, се предава на административно наказващия орган в срок (ЗАНН, 2021 г.) за издаване на НП.

По смисъла на чл. 54, ал. 2 от ЗТИП, НП се издават от председателя на …………. или от оправомощени от него длъжностни лица. Тук ще отворим една скоба, във вътрешна процедура „Предприемане на административнонаказателни действия и налагане на принудителни административни мерки” на Главна дирекция „НП”. „Преписката се придружава с проект на наказателно постановление или становище с предложение за прекратяване на административнонаказателното производство, изготвени от актосъставителя” е посочено, че при предаване на административната преписка, тя се придружава и от проект на НП, което НП се подготвя от и то в повечето случаи това е едно и също лице, а именно проверяващия, актосъставителя.

Това е грубо нарушение на правно нормативната уредба, видно от която, чрез една вътрешна процедура се омаловажават основния материалния закон. В същото време показва и едно безотговорно отношение от страна на управляващ и/или ръководещ орган на това звено, с която цитирана или още вменена точка в процедурата се прави така, че инспекторите, проверяващите и актосъставителите, които в основната си степен са едни и същи лица да подготвят и проект на НП. Тук смеем да твърдим, че това си е цяло изготвено НП, а не проект, примерно параграф, страница и т.н. Т.е. да се върши работата на началник отделите/секторите или на юристи от правен отдел за сметка на труда на инспекторите, за което изготвяне на проект на НП изисква време и огромна концентрация.

С изказаното до тук показваме или още посочваме, че чл. 54, ал. 2 от ЗТИП грубо се погазва от органите, които предлагат или още повече от ръководните органи на ………., които утвърждават това недоразумение в процедурата.

Това грубо нарушение на разпоредбите на основния, материалния закон, е или пък това което не е посочено изрично някои умишлено злоупотребява с това, като вменява права и задължения на други лица.

От практиката ни до момента, никога не е присъствало лице, като адвокат да защитава интересите на държавата.

По време на делата в съдебна зала трябва да има представители на правен отдел за да може да защитават интереса на държавата по начин, по който позволява това да се случва, а не само инспекторите да ходят по проверки, да установяват нарушения и/или да съставят актове, да подготвят наказателни постановления, да се явяват по дела, то това си е направо пенкилер работа в държавната администрация при наличието на юристи, а в някои случаи цели правни отдели в държавните администрации. Инспекторите при тези случаи немогат по никакъв начин да вършат качествено своите служебни задължения.

5. Търсенето на права, по съдебен ред от физическите лица, относно слабостите в нормативната уредба и не само.

Тук е важно да се отбележи случая при който физическите лица, имат правото и възможността да си търсят правата по съдебен ред. Кой носи отговорност за допуснатите грешки в държавната администрация и защо не се търси сметка за това? Казусите са много и то фрапиращи.

6. Отразяване на проблеми, изисквания и даване на препоръки в областта на правно-нормативната уредба по надзор на пазара, осъществяван от главна дирекция „НП”.

На първо място трябва да се отбележи, ниското ниво на компетенция и липсата на достатъчно квалифицирани инспектори по проблемите на надзор на пазара в това число и на висше ръководство. На следващо място ще отбележим неадекватната, към новите реалности правно-нормативна уредба по въпросите на надзора на пазара. Съвременните тенденции в изменението на предлаганите продукти и продуктови групи, налага една нова линия на познания в областта по надзор на пазара. Актосъставителната дейност по надзора на пазара, трябва да се осъвремени, като процес и функция на вменяване на права и задължения на икономическите оператори, предлагащи определени стоки на пазара. Тук е мястото да се отбележи и функцията на консултирането по надзор на пазара.

Заключение

Разгледаните въпроси, не изчерпват същността и съдържанието на представената тема. Консултирането по надзор на пазара представя една модерна визия която ще бъде главен и най-важен мотиватор, движещ развитието на (икономическите агенти: търговци, дистрибутори, производители, вносители и други) в това число бизнеса, като цяло в правилната посока. При даването на правилната консултация по надзор на пазара, това означава да се избегнат лошите или още вредоносни страни на закостенялата държавна администрация, която в голямата си степен не желае да се променя в каквато и да е посока.

Консултирането има широк предмет и обхват на действие, като тук ще се спрем на няколко основни насоки в тази област. Консултирането може да се изрази в следното, дали продуктите, преди да бъдат пуснати на пазара да бъдат проверени от експерт консултант в областта по надзор на пазара и да се види дали те отговарят на нормативните изисквания и не само. На следващо място консултираното се изразява в това дали юридически възникнал казус, може да бъде разрешен от правно-нормативна гледна точка. Много е важно да се знае, какво трябва да се прави, за да има една сигурност и симбиоза между консултанта изпълнител и икономическите оператори от една страна. Тук не трябва да се пренебрегва и работата на държавните служители, където сред тях има и такива, които съвестно и безпристрастно изпълняват служебните си задължения/ангажименти.

Темата не се изчерпва с казаното до тук. Има много други въпроси, които ще бъдат разгледани в едно друго бъдещо научно изследване по проблемите, по надзора на пазара и електронната търговия.

bottom of page