top of page

Административно, принудителни мерки по „Надзор на пазара”, по примера на продукт без „СЕ” маркировка

Актуализирано: 25.11.2021 г.

Въведение

Изследването има за цел да покаже урегулирания правно-нормативен процес, при откриването на продукт с без „СЕ” маркировка и последствията към продукта и икономическия оператор при който е извършена проверката, основно. Тук няма да бъдат разгледани въпроси от следния характер, а именно продължаването на проверка до установяване на отговорния икономическия оператор и съставения акт за установено административно нарушение. Разгледаните въпроси в изследването, ще бъдат в следния порядък:

1. Примерна структура на констативен протокол (КП) издаден на основание чл. 19, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на надзор на пазара (НУРИНП, 2006 г. ), за липсата на „СЕ” маркировка;

2. Примерна структура на Заповед (ЗТИП, 2020 г.) спрямо изискванията на чл. 30в, ал. 1 от ЗТИП, на основание съставен констативен протокол;

3. Връчването на заповедта, по какъв начин става и как се уведомява заинтересованата страна.


Изложение

След като бъде извършена проверката и установен продукт с несъответствие, като липсата на „СЕ” маркировка, се предприемат действия за административно принудителното спиране разпространение на продукта.

1. Примерна структура на Констативен протокол издаден на основание чл. 19, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на надзор на пазара (НУРИНП, 2006 г.), не ангажиращ трети страни.

ИМЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА В СТРУКТУРАТА НА ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

……………………..

ИМЕ НА ДИРЕКЦИЯТА, ОТДЕЛА ИЛИ СЕКТОРА…………….


Примерна структура на Констативен протокол

№ инициали на съставилия констативния протокол ГГГ –50/06.03.2021 г.


Днес, 06.03.2021 г., в град ……….., община …………., подписаният/та три имена, на длъжност ……………. в главна дирекция „НП“, Регионален отдел „НП“ …………….., месторабота град ……………. в ……………….., на основание чл. 19, ал. 1 от (НУРИНП, 2006 г.), е съставен този (КП) за следното:

На 05.03.2020 г. при извършена проверка по самосезиране в Магазин/Склад жк., бул. ул. „……………..“ № ……, стопанисван от име на фирмата „…………….“ правна форма: АД, ЕАД, ЕООД, ООД, ЕТ с ЕИК ……………………, тези данни за местонахождението на търговския обект могат да се свалят от касова бележка предоставена по време на проверката или друг документ удостоверяващ къде се помещава търговския обект/склад е установено, че се предлага следния продукт:

Пълно и точно наименование на продукта (………………………………):

Информация посочена на/върху продукта: Марка: ………..; Модел: …………..; Произход: …………….; Сериен №…………; Партиден № …………….; Баркод: ……………; СЕ маркировка: ………………….; Технически данни: …………………………………………………………………………..……………………….

Описание на продукта: пълно и точно описание на продукта в детайли (………………………………………………………………………………………………...).

Информация посочена на/върху опаковката: описва се абсолютно всичко, цвят, вид, форма, маркировки, стикери информацията върху тях и всичко останало. Производител………, Вносител……….., Дистрибутор………, брой продукти налични в търговския обект/склад, цена за брой и други.

Продукт се предлага видимо в търговския обект с обявена цена.

Продукт се предлага видимо в търговския обект с обявена цена. /www.parushevconsult.com/produkti, 2021 г.) и попада в обхвата на Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на ……………..(НСИОС /…/……… обн. ДВ, бр. ……./……./……../………. г., в сила от …../…../…..г., изм. и доп. ДВ. бр. ……/…./…./…г.), приета на основание чл.7, ал.1 от ЗТИП.

По време на проверката е установено, че описания продукт се предлага без маркировка за съответствие СЕ.

име на фирмата „…………….“ правна форма: АД, ЕАД, ЕООД, ООД, ЕТ с ЕИК ……………………, област ……….., община ………….., град ………….., бул./ул./жк. „…………………..“ № ……., бл. ……., вх. ……., ет. ……., ап. ………, ПК ………., със седалище и адрес на управление: име на фирмата „…………….“ правна форма: АД, ЕАД, ЕООД, ООД, ЕТ с ЕИК ……………………, област ……….., община ………….., град ………….., бул./ул./жк. „…………………..“ № ……., бл. ……., вх. ……., ет. ……., ап. ………, ПК ………., управител/съуправител и собственик/съсобственик: три имена: ………………………, ЕГН ……………….. (тези данни за юридическото лице се свалят от правно информационни системи, примерно търговски регистър, Сиела, но данните цитирани по-горе трябва да бъдат актуални към датата на съставяне на констативния протокол за да има точна и пълна идентификация на нарушителя) примерно е търговец по смисъла на § 1, ал. 1, т. 10 от Допълнителните разпоредби на ЗТИП.

Като е взето предвид гореизложеното е констатирано, че проверения и описан продукт:

Пълно и точно наименование на продукта (………………………………):

Информация посочена на/върху продукта: Марка: ………..; Модел: …………..; Произход: …………….; Сериен №…………; Партиден № …………….; Баркод: ……………; СЕ маркировка: ………………….; Технически данни: …………………………………………………………………………..……………………….

Описание на продукта: пълно и точно описание на продукта в детайли (………………………………………………………………………………………………...).

Информация посочена на/върху опаковката: описва се абсолютно всичко, цвят, вид, форма, маркировки, стикери информацията върху тях и всичко останало. Производител………, Вносител……….., Дистрибутор………, брой продукти налични в търговския обект/склад, цена за брой и други.

се предлагат на пазара без маркировка за съответствие СЕ, съгласно чл. ….., ал. ……, т. …… от НСИОС……., от търговеца име на фирмата „…………….“ правна форма: АД, ЕАД, ЕООД, ООД, ЕТ с ЕИК ……………………


С уважение,

Име и фамилия на издалия констативния протокол……………..

Длъжност, която заема в структурата на съответното административно звено………………

2. Примерна структура на Заповед, спрямо изискванията на чл. 30в, ал. 1 от ЗТИП, на основание съставен констативен протокол, не ангажиращ трети страни.

ИМЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА В СТРУКТУРАТА НА ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

………………………..

ИМЕ НА ДИРЕКЦИЯТА, ОТДЕЛА ИЛИ СЕКТОРА …………….


Примерна структура на

Заповед

отдел/сектор 50/06.03.2021 г.

Подписаният/та, три имена ………….., на длъжност ......................... в Регионален отдел „НП“ ………………………, месторабота град ……………… в главна дирекция „НП“ към ……………….., оправомощен на основание чл. 30в, ал. 2 от (ЗТИП, 2020 г.) със Заповед № А - ………./06.03.2021 г. на председателя на ……………, като разгледах констативен протокол № (посочват се инициалите на съставилия констативния протокол) - …../06.03.2021 г., съставен на основание чл. 19, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на надзор на пазара (НУРИНП, 2006г.) от три имена на съставилия констативния протокол, на длъжност …………………. в главна дирекция „НП”, Регионален отдел „НП” …………, месторабота град...................., се намира за установено следното:

При извършена на 01.01.2021 г., в търговски обект/склад – жк., бул. ул. „……………..“ № ……, стопанисван от име на фирмата „…………….“ правна форма: АД, ЕАД, ЕООД, ООД, ЕТ с ЕИК ……………………, е установено, че в посочения обект/склад, посоченото лице в качеството му на примерно търговец по смисъла на §1, ал. 1, т. 10 от Допълнителните разпоредби на ЗТИП, разпространява следния продукт:

Пълно и точно наименование на продукта (………………………………):

Информация посочена на/върху продукта: Марка: ………..; Модел: …………..; Произход: …………….; Сериен №…………; Партиден № …………….; Баркод: ……………; СЕ маркировка: ………………….; Технически данни: …………………………………………………………………………..……………………….

Описание на продукта: пълно и точно описание на продукта в детайли (………………………………………………………………………………………………...).

Информация посочена на/върху опаковката: описва се абсолютно всичко, цвят, вид, форма, маркировки, стикери информацията върху тях и всичко останало. Производител………, Вносител……….., Дистрибутор………, брой продукти налични в търговския обект/склад, цена за брой и други.

Проверявания и описан продукт е описва се вида на продукта (https://www.parushevconsult.com/produkti, 2021 г.) и попада в обхвата на Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на ……………..(НСИОС /…/……… обн. ДВ, бр. ……./……./……../………. г., в сила от …../…../…..г., изм. и доп. ДВ. бр. ……/…./…./…г.), приета на основание чл.7, ал.1 от ЗТИП.

Продукта се разпространява, тъй като се предлага на потребители, което е видно от това, че е разположен в търговския обект, предназначен за извършване на продажба на стоки/продукти и е с обявена цена.

При проверката, описана подробно в констативен протокол № (посочват се инициалите на съставилия констативния протокол) - …../06.03.2021 г. е установено, че описания продукт се предлага от примерно търговеца име на фирмата „…………….“ правна форма: АД, ЕАД, ЕООД, ООД, ЕТ с ЕИК ……………………, без нанесена върху продукта или върху прикрепен етикет, или върху опаковката СЕ маркировка за съответствие, изискваща се съгласно чл. …, ал. ….., т. ….. от НСИОС…..

Поради горното и на основание чл. 30в, ал. 1 от (ЗТИП, 2020 г.):

Се предписвам на име на фирмата „…………….“ правна форма: АД, ЕАД, ЕООД, ООД, ЕТ с ЕИК ……………………, със седалище и адрес на управление: област ……….., община ………….., град ………….., бул./ул./жк. „…………………..“ № ……., бл. ……., вх. ……., ет. ……., ап. ………, ПК ………., представлявано и управлявано от три имена на управител/съуправител:…………………,

Да преустанови временно разпространението на продукта:

Пълно и точно наименование на продукта (………………………………):

Информация посочена на/върху продукта: Марка: ………..; Модел: …………..; Произход: …………….; Сериен №…………; Партиден № …………….; Баркод: ……………; СЕ маркировка: ………………….; Технически данни: …………………………………………………………………………..……………………….

Описание на продукта: пълно и точно описание на продукта в детайли (………………………………………………………………………………………………...).

Информация посочена на/върху опаковката: описва се абсолютно всичко, цвят, вид, форма, маркировки, стикери информацията върху тях и всичко останало. Производител………, Вносител……….., Дистрибутор………, брой продукти налични в търговския обект/склад, цена за брой и други.

до удостоверяване на съответствието му с изискванията на НСИОС….. с маркировка за съответствие СЕ, съгласно чл. 21, ал. 1 от (ЗТИП, 2020 г.), нанесена от лицата по чл. 22 от (ЗТИП, 2020), която се изисква съгласно чл. …., ал. ……, т…… от НСИОС…… и се нанася при спазване принципите на чл. 30 от (Регламент (ЕО) №765/2008, 2008 г.) на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 г. за определяне на изискванията за акредитация и надзор на пазара във връзка с предлагането на пазара на продукти и за отмяна на (Регламент (ЕИО) № 339/93, 1993 г.) (ОВ, L 218/30 от 13.08.2008 г).

2.1. Търсенето на права, по съдебен ред от икономическия агент.

Тук е важно да се отбележи следното, че издадената заповед може да се обжалва пред три имена ……………………, на длъжност ………………….. в Регионален отдел „НП” …………., месторабота град ………., жк., бул., ул. „…………“ № ….., етаж….., стая № …………., пред главен директор на главна дирекция „надзор на пазара” или пред Административен съд – град ……………. населеното място, където е издадена заповедта в четиринадесет - дневен административен срок от съобщаването ѝ.

На основание чл. 30в, ал. 2 от (ЗТИП, 2020г.) съответното предявено оспорването не спира изпълнението на заповедта.

Копие от заповедта трябва да се връчи на име на фирмата „…………….“ правна форма: АД, ЕАД, ЕООД, ООД, ЕТ с ЕИК ……………………, град …………… в тридневен административен срок от издаването ѝ.


С уважение,

Име и фамилия на издалия заповедта…………..

Длъжност, която заема в структурата на съответното административно звено………………

3. Връчването на заповедта, по какъв начин става и как се уведомява заинтересованата страна.

След съставянето и издаването на заповедта, тя се изпраща с придружително писмо по съответния административен ред, до седалище и адрес на управление на фирмата в зависимост от предоставената информация в правно-информационните системи търговски регистър

След съставянето и издаването на заповедта, тя се изпраща с придружително писмо по съответния административен ред, до седалище и адрес на управление на фирмата в зависимост от предоставената информация в правно-информационните системи търговски регистър и Сиела. Цитира се точната информация от известието за доставяне на куриерската фирма с която агенцията и/или друг държавен орган има договорни взаимоотношение.

Ако заповедта се върне, видно не връчена се прави втори опит и тя се изпраща на адреса на търговския обект. Тук както и в много други случаи може да възникне правен казус, а той е следния, заповедта трябва да се получи от управител/съуправител и/или собственик/съсобственик или от упълномощено за целта лице. Никъде в правно-нормативната уредба не е посочено, колко пъти административното длъжностно лице има право да изпраща заповедта, на публично известни адреси за кореспонденция.

За това като крайна, но в същото време ефективна мярка се предприема следното: след като са направени опити за връчване на заповедта и те са неуспешни, се изготвя съобщение по чл. 18а, ал. 10, във връзка с чл. 61, ал. 1, от АПК, което съобщение се качва на интернет страницата на (ДАМТН,2021 г.) и след изтичане на определения срок заповедта влиза в сила.


Заключение

Административно, принудителните мерки са един от най-ефективните начини и способи за противодействие върху некачествените продукти в това число и върху нелоялната конкуренция.

Има още много други въпроси за разглеждане, които са от различен характер и естество, като например, съставяне на констативен протокол за липсата на декларация за съответствие и паралелно с това издаване на заповед на други отговорни икономически агенти по веригата на разпространение на продуктите. Темата не се изчерпва с написаното до тук. Има и други въпроси, които ще бъдат разгледани в едно друго бъдещо научно изследване по проблематиката, по надзора на пазара, а и не само.

Kommentare


bottom of page