top of page

Административнонаказателна дейност в областта по „Надзор на пазара”

Актуализирано: 26.11.2021 г.

Акт за установено административно нарушение по чл. 4б, т. 1, т. 2, т. 3 и т. 4 от Закона за техническите изисквания към продуктите


Въведение

По своята същност и значение административнонаказателната дейност е сложен, но в същото време комплексен процес от мероприятия, изискващи високо ниво на подготовка, знания и познания в областта по надзор на пазара.

В статията ще бъдат разгледани въпроси, които няма да ангажират по никакъв начин трети страни. Като за целта се дадат отговори на следните въпроси, които можем да определим като - „акцент”, в процеса по правно нормативни действия и дейности по надзор на пазара, тъй като:

1. Проверките, по вид и форма са важен елемент от дейността по надзор на пазара.

2. Документирането включително и със снимков материал на проверени продукти, нормативно издържано ли е? Има ли и какво е законовото основание за оставяне на копия от формуляри при извършена проверка на икономическите оператори? Урегулиран ли е и как този административно-правен процес?

3. Извършване на проверка онлайн. Правното основание за извършване на проверки онлайн, има ли го и какво е то? Може ли при установени нарушения по продуктите да се съставят актове за установени административни нарушения (АУАН-и), макар и само при визуален преглед в интернет от инспектори на главна дирекция „Надзор на пазара”?

4. Примерна структура на (АУАН) на търговец при физическа проверка в търговски обект, склад и/или друго място за съхранение и търговия с продукти попадащи в обхвата на надзора на пазара, спрямо изискванията на ЗТИП, ЗАНН, и други нормативни и поднормативни документи.

5. Разглеждане на хипотези при съставяне на:

5.1 Акт за спиране на административнонаказателното производство по ЗАНН;

5.2 Акт за възобновяване на административнонаказателното производство по ЗАНН;

5.3 Акт за прекратяване на административнонаказателното производство по ЗАНН.

6. Изготвянето на наказателно постановление (НП). Кой и как има право да изготвя, предава и издава НП?

7. Търсенето на права, по съдебен ред от икономическите агенти (търговци, дистрибутори, вносители, производители, онлайн икономически агенти и други), относно слабостите в нормативната уредба и не само.

8. Ще бъдат поставени проблеми, изисквания и дадени препоръки в областта на правно-нормативната уредба по надзор на пазара, осъществяван от главна дирекция „Надзор на пазара”.


Изложение

При изпълнение на своите служебни задължения инспекторите от главна дирекция „Надзор на пазара” се придържат, към спазването на законите, наредбите европейското законодателство и вътрешните заповеди и процедури, до толкова до колкото последните не подвеждат и не са в ущърб на инспекторите при изпълнение на техните служебни задължения. На следващо място е редно да се отбележат принципите на прозрачност, коректност, капацитет, знания и познания в съответната област, плурализъм, всеотдайност в работата си и безпристрастност. Като основна цел на надзора на пазара е (Глава четвърта „Надзор на пазара”, чл. 27, ал. 1 от ЗТИП, 2020).

Проверките по вид и форма са важен комплексен процес от дейността по надзор на пазара. Основните нормативни документи са Наредбата за условията и реда за извършване на надзор на пазара (НУРИНП, 2006), като (НУРИНП) се приема на основание чл. 30д от (ЗТИП, 2020), Закон за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП, 2020), Закон за административните нарушения и наказания (ЗАНН, 2021), (Регламент № 574/2014, 2014), (Регламент № 568/2014, 2014) и други нормативни документи, служещи за нормативното обезпечаване на дейността по надзор на пазара.

1. Проверките се провеждат или още извършват по утвърден годишен план, извънредни проверки, по кампании (кампанийни проверки), по жалби и сигнали, съвместно с други контролни органи, по митнически уведомления и един от най-ефективните и ефикасни за целта начини при извършване на надзор на пазара, това е проверка по самосезиране. Това е начин или още метод, който позволява да се излезе от рамките на спуснатите разпореждания или още (статукво). Съгласно чл. 29, органите за надзор на пазара извършват наблюдението и проверките, ал. 1 в търговските обекти и други места за съхраняване и представяне на пуснатите на пазара продукти; ал. 2 в производствените, складовите и търговските помещения, където продуктите се пускат в действие или се използват съгласно предназначението им; ал. 3 на панаирите, изложбите и демонстрациите в случаите по § 2 от допълнителните разпоредби (ЗТИП, 2020). Проверките се организират и извършват на места, като: търговски обекти, митнически складове, складове под митнически надзор, борси, тържища, обекти със специално предназначение за извършване на продажба и реализация на продукти попадащи в обхвата на надзор на пазара и много други. При извършването на проверките инспекторите от главна дирекция „надзор на пазара” се придържат към разписани процедури за начина на извършване на проверките.

2. Документирането, е част от процеса на извършване на проверките по надзор на пазара, но нормативно този процес не е достатъчно добре урегулиран. Тук няма да разглеждаме подробно процеса на извършване на проверка и описателния характер на двата документа „Данните за проверен продукт №…” и „Констативен протокол за извършена проверка №…”, а отделни фрапиращи в практиката казуси. Това става с попълването на два еднообразни индигирани документа по време на проверката бланка „Данни за проверен продукт №…” и „Констативен протокол за извършена проверка №….”, а също така се прави и снимков (ЗАНН, 2021) материал на проверените основно несъответстващи продукти. Със Заповед № 420/06.06.2018 г. на председателя на агенцията, инспекторите са задължени да използват индигираните бланки, а спрямо изкискванията на вътрешна процедура относно „Проверки за изпълнение на утвърден годишен план на ГД НП” се попълват в два еднообразни екземпляра, от които първия е за главна дирекция „Надзор на пазара”, а втория се оставя в обекта. Като мотиви в Заповедта е важно да се отбележи, кои са те и в какво се изразяват, а именно, че на основание чл. 3, ал. 3 от Устройствения правилник (УП, 2019) на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, приет с ПМС № 47/24.02.2003 г., обн. ДВ. бр. 30/4.03.2003 г., изм. и доп. ДВ. бр. 65/16.08.2019 г. и във връзка с преминаване на внедрена система за управление на качеството на ДАМТН (БДС EN ISO…….) към изискванията на стандарт (БДС EN ISO….) и във връзка с отпечатването на голям брой химизирани формуляри и олицетворяващи системата за управление на качеството до колкото е възможно, е разпоредено да се използват до изчерпване на количествата.

В подкрепа на казаното до тук, даваме следния пример: видно от горното и на основание издадено и обжалвано пред Софийски Районен съд наказателно отделение V-и състав, Наказателно постановление № КАТ – 004/гр. София, 30.05.2017 г. от главен директор на главна дирекция „Надзор на пазара”, на страница втора пред последен абзац е посочена следната информация цитираме: „Съгласно действащата НУРИНП инспекторите от ГД НП не оставят в търговския обект копие от протокол от извършена проверка”, служебно известно на Софийски Районен съд наказателно отделение V-и състав (www.srs.justice.bg, 2021), Решение от 10.10.2017 г. и Решение № 654/ гр. София, 06.02.2018 г. на Административен съд София-град XIX, касационен състав (www.admincourtsofia.bg, 2021).

В допълнение на това посочваме следното, а именно Наредбата за условията и реда за извършване на надзор на пазара (НУРИНП), е приета с (ПМС № 110 от 20.05.2003 г., обн. ДВ. бр. 49 от 27.05.2003 г. …. изм. бр. 40 от 16.05.2006 г. в сила от 05.05.2006 г.), процесното наказателното постановление е издадено на 30.05.2017 г., първото решение е в сила от 10.10.2017 г., второто решение е в сила от 06.02.2018 г., а заповедта на председателя на агенцията е от 2018 г., а издадената процедура „Проверки за изпълнение на утвърден годишен план на ГДНП” не кореспондира с (НУРИНП), т. като в (НУРИНП) няма изискване да се попълват или още оставят копия от формуляри по време и след проверката в търговския обект, обекти.

Видно от информацията, нормативно не издържано е това, което със заповедта се вменява, като задължение на инспекторите от главна дирекция „надзор на пазара” да правят, попълвайки и да оставят копие от документ от по време на проверката.

На следващо място е важно да се отбележи, че системата за управление на качеството не е нормативен документ и е невъзможно тя по този начин да се използва или още злоупотребява. Никъде в основния документ, по който се извършват дейностите и работите, като цяло от страна на инспекторите по надзор на пазара, а именно (НУРИНП), която не е променяна от 05.2006 г. няма вписани задълженията цитирани в горната заповед. Фундаментално неразбиране или основна грешка е да се използват еднообразни индигирани документа или каквито и да е бланки по време на проверката, на следващо място да се оставят копия от документи след проверката или пък да се правят снимки на проверените вече продукти. Тези неща са посочени само в една вътрешна процедура по която се извършват проверките по надзор на пазара от страна на инспекторите от дирекцията. Това е в нарушение на материалния нормативен документ, показващо една тенденциозност, липса на ангажираност към добре свършена работа или безотговорност от страна на този, който трябва да предложи изменение и допълнение със съвременните реалности на (НУРИНП). Нито в ЗТИП, нито в НУРИНП има изискване да се ползват и/или оставят копия от „Данни за проверен продукт №…”, „Констативен протокол за извършена проверка № …” и да се правят снимки.

НУРИНП, вече 15-та година не е актуализирана, към съвременните реалности, по надзор на пазара и развитие на икономическите процеси и явления. Защо?

3. Създавайки информационното общество, като най-важен и противоречив проблем в сегашните пазарни условия се възприема този за социалната роля на държавата, т.е. – правителството. Конвергенция според базовото значение на електронната търговия. Новите технологии, които дават възможности за развитието на електронната търговията и на тяхното еволюционно ниво, което придобива революционно значение. Трансформацията на обществото в „информационно общество”, подобно общество е стъпка към конвергенцията на глобалното общество и подкрепа за това трансформиране. Електронната търговия е етап, ниво в развитието на пазарните взаимоотношения между: производител – (чрез или без посредничеството на доставчик) – и потребител в условията на онлайн покупко-продажба, извън търговския обект, когато самият търговски акт се осъществява виртуално, т.е. само по себе си търговския акт няма материална субстанция, но се осъществява чрез материални средства, достъпни благодарение на развитието на новите технологии. Електронната търговия по своята същност и значение се разглежда, като еволюционен етап в развитието на пазара с революционно значение, който етап чрез разширяващия се сегмент на виртуалната и т. нар. добавена реалност, осъществява революционна промяна в традиционните, да ги наречем „затворени общества”, като ги преобразува в общества на публично достъпната информация за институционалното посвещение на публичния, т.е. обществения интерес. В резултат и на приложението, че на неумолимото въздействие на електронната търговия на стоки и услуги, обществото придобива качеството на информационно общество, което създава равни условия за икономическите агенти и без политически, т.е. репресивни мерки и решения премахва асиметрията, т.е. неравенството в конкурентните иновационни технологии в достъпа до пазар, предлагайки стандарти на потребление без необходимостта на производствени или търговски складове и магазини, като материални обекти (Парушев, 2020).

Проверките извършвани в интернет, т.е. (онлайн) от инспектори на главна дирекция „Надзор на пазара” не са урегулирани по никакъв начин в нито един правно нормативен документ (НУРИНП, ЗТИП и ЗАНН). Това показва допуснат в годините недостатък. Търговията на продукти обект на онлайн проверка е специфичен вид дейност, необходимо е нормативно обезпечение, каквото такова към момента няма. Предлаганите в интернет продукти са от различен вид и продуктова група. Не може и не бива да се допуска извършването на проверки (онлайн) макар и това да е разпоредено с вътрешна заповед на високопоставен служител на ръководене на дирекцията или на агенцията без правно обезпечение, макар и да има извънредни ситуации за извършване на проверките, примерно COVID-19. Дори и при констатирани от инспекторите на дирекцията нарушения при икономическите онлайн агенти, те не могат да бъдат санкционирани, т.е. не може да им бъде съставен АУАН или издадена Заповед за спиране на разпространението на продукта/продуктите или още повече издадено наказателно постановление. Това буди съмнение у проверяващите и проверяваните икономически онлайн агенти. Това показва едно ниско ниво на знания, едно не знание и не разбиране по правно нормативната уредба по „Надзор на пазара” и още повече подвеждане на всички по веригата на изпълнение на служебните ангажименти.

Тук трябва да се обърне внимание на това да ли сайта е с информационна насоченост, показвайки, визуализирайки определени продукти, т.е. през него не се осъществява продажба на стоки или електронен магазин, тук разликата е огромна!

4. Примерна структура и съдържание на (АУАН) на търговец, спрямо изискванията на ЗТИП, ЗАНН, наредби и регламенти, не ангажираща трети страни.

ИМЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА В СТРУКТУРАТА НА ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

…………………

ИМЕ НА ДИРЕКЦИЯТА ОТДЕЛА И СЕКТОРА…………….


Примерна структура на А К Т

за установяване на административно нарушение

инициали на актосъставителя ГЯЮ – 50/06.03.2020 г.

Днес, 06.03.2020 г., в град ……., община ……, подписаният/ната: три имена ….. …….……… на длъжност ……………. в Регионален отдел/сектор в структурата на държавната администрация примерно „НП” ………………. на ГД „……………” (ГД НП) в ……….., адрес по място на работа град ………, бул./ул./жк. „…………….” № ……, етаж № ……., стая № ………, оправомощен/на като актосъставител със заповед № ………../01.01.2019 г., издадена от председателя на ……………., в присъствието на свидетелите:

1. Три имена на свидетеля, тук не трябва да е № на служебна карта, а ЕГН по ЗАНН чл. 42, т. 7, (много често в АУАН-ите се изписва № на служебна карта на инспектора, това е нарушение на материалния закон), служител, примерно: специалист, инспектор, старши инспектор, главен инспектор в ………….. и посочен в заповед №…………., адрес по място на работа: град ……….., бул./ул./жк. „………” № …., етаж № ……., стая № …….., свидетел на установяване на нарушението и съставянето на акта,

2. Три имена на свидетеля, тук не трябва да е № на служебна карта, а ЕГН по ЗАНН чл. 42, т. 7, (много често в АУАН-ите се изписва № на служебна карта на инспектора, това е нарушение на материалния закон), служител, примерно: специалист, инспектор, старши инспектор, главен инспектор в ………… и посочен в заповед №…………., адрес по място на работа: град ……….., бул./ул./жк. „………” № …., етаж № ……., стая № …….., свидетел на съставянето на акта на основание чл. 40, ал. 3 от (ЗАНН, 2020),

3. „АУАН-а може да бъде съставен и в отсъствието на свидетели на основание чл. 40, ал. 4 от ЗАНН, само и единствено в случаите когато нарушението е установено въз основа на официални документи”(ЗАНН, 2021).

на основание чл. 54, ал. 1 от Закон за технически изисквания към продуктите (ЗТИП, обн., ДВ, бр. 86/1999 г., изм. и доп. ДВ. бр. 54/16.06.2020 г.) и чл. 36 от Закон за административните нарушения и наказания (ЗАНН, обн., ДВ, бр. 92/1969 г., изм. ДВ, бр. 107/2014 г. изм. и доп. ДВ. бр. 20 от 4 март 2018 г., изм. ДВ. бр. 21/12.03.2021 г.), във връзка с чл. 37, ал. 1, т. б. от ЗАНН, е съставен акта за установяване на административно нарушение против:

име на фирмата „……………………..“ правна форма: АД, ЕАД, ЕООД, ООД, ЕТ с ЕИК ……………………, със седалище и адрес на управление: област …………., община ……….., град ……………, бул./ул. жк. „………………“ № ……, бл. …., вх. …., ет. ….., ап. ……., ПК ………, представлявано от собственик/съсобственик и управител/съуправител изписват се три имена……………………………………. и ЕГН ……………………………,

Хипотеза 1: когато присъства едното лице на съставяне, подписване и връчване на АУАН-а се попълва следната информация, която се снема от личната карта на лицето, ако е български гражданин или от документ за временно пребиваване ако лицето е чуждестранен гражданин, трите имена………, ЕГН ……………, област ………, община ……….., град ………, бул./ул./жк. „………..“ № ……….., Лична Карта № ………….., издадена от МВР …………, или документ издаден от друг контролен орган дата на издаване …../……/…… г., валидност до ……./……./…… г., посочва се от къде са снети данните, /данните са снети от личната карта на лицето към датата на съставяне на АУАН-а/, а когато лицето не присъства на съставяне, подписване и връчване на АУАН-а, информацията за лицата управител/съуправител и/или собственик/съсобственик се снема/ от правно информационни системи, примерно търговски регистър, Сиела, но данните цитирани по-горе трябва да бъдат актуални към датата на актосъставянето до час и минута/, за следното:

На 06.03.2020 г. при извършена проверка по утвърден годишен план, по сигнал по кампания, или друга форма на проверка, като самосезиране в търговски обект например Магазин/Склад „………….“, град ………….., бул./ул./жк. „……………“ № ……….., тези данни за местонахождението на търговския обект могат да се свалят от касова бележка предоставена по време на проверката или друг документ удостоверяващ къде се помещава търговския обект, стопанисван от име на фирмата „………………………..” правна форма: АД, ЕАД, ЕООД, ООД, ЕТ с ЕИК ………………. област ……….., община ………….., град ………….., бул./ул./жк. „…………………..“ № ……., бл. ……., вх. ……., ет. ……., ап. ………, ПК ………., (тези данни за юридическото лице се свалят от правно информационни системи, примерно търговски регистър, Сиела, но данните цитирани по-горе трябва да бъдат актуални към датата на актосъставянето за да има още веднъж точна и пълна идентификация на нарушителя) в присъствието на продавач консултант, управител на търговския обект, собственик на фирмата нарушител е установено, че се предлага следния продукт:

Пълно и точно описание на продукта (………………………………):

Информация посочена на/върху продукта: Марка: ………..; Модел: …………..; произход: …………….; сериен №…………; партиден № …………….; баркод: ……………; СЕ маркировка: ………………….; технически данни: …………………………………………………………………………..……………………….

Описание на продукта: пълно и точно описание на продукта в детайли (………………………………………………………………………………………………...), това се прави с цел да има точна и ясна идентификация на продукта при запознаване с АУАН-а от страна на нарушителя или евентуално възражение по АУАН или обжалване на НП.

Информация посочена на/върху опаковката: описва се абсолютно всичко, цвят, вид, форма, маркировки, стикери информацията върху тях и всичко останало. Производител………, вносител……….., дистрибутор………, брой продукти налични в търговския обект/склад, цена за брой, къде са изложени, при наличие на много бройки, къде и в какво са поставени и други.

Проверявания и описан продукт е (описва се вида на продукта, https://www.parushevconsult.com/produkti, 2021) и попада в обхвата на Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на ……………..(НСИОС /…/……… обн. ДВ, бр. ……./……./……../………. г., в сила от …../…../…..г., изм. и доп. ДВ. бр. ……/…./…./…г.), приета на основание чл. 7, ал.1 от ЗТИП.

При извършената проверката в търговския обект за продукта е установено, че се предлага на пазара със следното несъответствие, примерно:

- без обозначено наименование и адрес на управление на лицата по чл. 4а, ал. 1, във връзка с чл. 4б, ал. 1 от ЗТИП, във връзка с чл. ……, т. …… от съответната наредба или чл. ……., ал. …… т. …….. от регламент;

- без нанесена маркировка за съответствие СЕ, в нарушение на чл. 4б, т. 2 от ЗТИП, във връзка с чл. ……., т. …… от съответната наредба или чл. …., ал. ….., т. …… от регламент;

- без декларация за съответствие в случаите, когато се изисква декларацията да придружава продукта, в нарушение на чл. 4б т. 3 от ЗТИП, във връзка с чл. …, т…… от съответната наредба или чл. ….., ал. ……, т. …… от регламент;

- без инструкция и/или указание за употреба на български език, в нарушение на чл. 4б, т. 4 от ЗТИП, във връзка с чл. ……, т. …… от съответната наредба или чл. ….., ал. ……, т. …… от регламент.

По време на проверката в търговския обект/склад, г-н/г-жа продавач консултант, управител на търговския обект, собственик/съсобственик на фирмата е уведомен/а за установеното нарушение.

На 06.03.2020 г. при извършена проверка по утвърден годишен план, по сигнал по кампания, или друга форма на проверка, като самосезиране в търговски обект например магазин/склад „………….“, град ………….., бул./ул./жк. „……………“ № ………..,, стопанисван от име на фирмата „……………………………“ правна форма: АД, ЕАД, ЕООД, ООД, ЕТ с ЕИК ……………………., които са датата и мястото на извършване на нарушението установих, че име на фирмата „………………………“ правна форма: АД, ЕАД, ЕООД, ООД, ЕТ с ЕИК …………………, в качеството си на търговец по смисъла на §1, ал. 1, т. 10 от Допълнителни разпоредби на ЗТИП, е извършил нарушение като предлага проверения и описан по-горе продукт:

- без обозначено наименование и адрес на управление на лицата по чл. 4а, ал. 1, във връзка с чл. 4б, ал. 1 от ЗТИП, във връзка с чл. ……, т. …… от съответната наредба или чл. ……., ал. …… т. …….. от регламент;

- без нанесена маркировка за съответствие СЕ, в нарушение на чл. 4б, т. 2 от ЗТИП, във връзка с чл. ……., т. …… от съответната наредба или чл. …., ал. ….., т. …… от регламент;

- без декларация за съответствие в случаите, когато се изисква декларацията да придружава продукта, в нарушение на чл. 4б т. 3 от ЗТИП, във връзка с чл. …, т…… от съответната наредба или чл. ….., ал. ……, т. …… от регламент;

- без инструкция и/или указание за употреба на български език, в нарушение на чл. 4б, т. 4 от ЗТИП, във връзка с чл. ……, т. …… от съответната наредба или чл. ….., ал. ……, т. …… от регламент.

Описаното е нарушение на чл. 4 б, т. 1, т. 2, т. 3 и т. 4 от ЗТИП.

1. Изпращане на писмо-покана до адрес на седалище и адрес на управление на фирмата:

Във връзка с констатираното нарушение, с писмо-покана изх. № ……-……-……./….../…./2020 г. на ………… изпратена до адрес на седалище и адрес на управление изписва се името на собственик/съсобственици и управител/съуправители на име на фирмата „……………………“ правна форма: АД, ЕАД, ЕООД, ООД, ЕТ с ЕИК ……………., са поканени на …../……/2021 г. (посочва се деня от седмицата) от 13:30 – 15:30 часа примерно в регионален отдел „НП“ ……., на адрес: град ……………, бул./ул./ж.к. „………………..”, бул./ул./жк. „…………..” № ……., етаж № ……., стая № …………. за съставяне, подписване и връчване на акт за установяване на административно нарушение. Тук е редно да се посочи, че до съставяне на АУАН-а писмо-поканата е връчена или не, т. като това се счита за първи опит за връчване на писмо-поканата за съставяне на АУАН-а. Цитира се точната информация от известието за доставяне на куриерската фирма с която агенцията и/или друг държавен орган има договорни взаимоотношение.

2. Изпращане на писмо-покана до адрес на търговския обект:

Във връзка с констатираното нарушение, с писмо-покана изх. № ……-…..-……./……/……./2021 г. на ……….. изпратена до адрес на търговския обект изписва се името на собственик/съсобственици и управител/съуправители на име на фирмата „………………….“ правна форма: АД, ЕАД, ЕООД, ООД, ЕТ с ЕИК …………………….., са поканени на ……./……./2021 г. (посочва се деня от седмицата) от 13:30 – 15:30 часа примерно в регионален отдел „НП“ ……., на адрес: град ……………, бул./ул./ж.к. „………………..”, бул./ул./жк. „…………..” № ……., етаж № ……., стая № …………. за съставяне, подписване и връчване на акт за установяване на административно нарушение. Тук е редно да се посочи, че до съставяне на АУАН-а писмо-поканата е връчена или не, т. като това се счита за втори опит за връчване на писмо-поканата за съставяне на АУАН-а. Цитира се точната информация от известието за доставяне на куриерската фирма с която агенцията и/или друг държавен орган има договорни взаимоотношение.

При двата невъзможни опита за връчване на писма покани за съставяне на АУАН, се прибягва до съдействието на други контролни органи, общински структури макар това да не е нормативно обезпечено, при които случаи могат да възникнат правни последици при актосъставянето.

3. Изпращане на писмо за съдействие при връчване на писмо-покана до кмет на община, кмет на районно кметство, кмет или кмет на населено място.

Документите, които се изпращат до кмет на община, кмет на районно кметство, кмет или кмет на населено място са следните: придружително писмо, писмо-поканата, и две разписки за получаване, като едната разписка при подписване се връща по надлежния ред до институцията, която моли за съдействие.

4. Изпращане на писмо за съдействие при връчване на писмо-покана до директор на областна дирекция на МВР или началник на РУ на МВР по населено място.

Документите, които се изпращат до директора на областна дирекция на МВР или до началник на РУ на МВР по населено място са следните: придружително писмо, писмо-поканата, и две разписки за получаване, като едната разписка при подписване се връща по надлежния ред до институцията, която моли за съдействие.

Писмата по т. 3 и т. 4 цитирани по-горе са с уведомителен характер и с характер на молба за съдействие. Казуса, който възниква тук е следния, че не са нормативно обезпечени и за това много често се случва да се получават отговори от кметове на общини, кметове на районни кметство, кметове или кметове на населени места в които е посочено, че поради отсъствие на хипотеза в чл. 59а от ЗТИП, отказват да връчат писма-поканите, докато при органите на МВР, макар и не нормативно обезпечено те съдействат за връчване на писма-покани. Друг е въпроса дали съставения АУАН ще е законосъобразен относно връчването на писмо-покана по този ред и начин. Това отново е един недостатък в съответната нормативна уредба, който затруднява работата на инспекторите, при изпълнение на техните служебни задължения.

Тук е важно да се отбележи следното, а именно че от датата на установеното административно нарушение инспекторите имат срок (ЗАНН, 2021), време да изпратят писма-покани до нарушителя и да съставят Акта за установяване на административно нарушение. „Не се образува административнонаказателно производство, ако не е съставен акт за установяване на нарушение в продължение на три месеца от откриване на нарушителя или ако е изтекла една година от извършване на нарушението” (ЗАНН, 2021).

Ако АУАН-а се разписва на място при обявената в писмо-поканата дата, се попълва разписка, ако ли не се изпраща на компетентен орган за съдействие, като с АУАН-а се предават разписки за разписване, придружително писмо до кмет на община, кмет на районно кметство, кмет или кмет на населено място и/или полиция, копие на писмо-покана и известие за доставяне или разписка за получаване от куриерската фирма с която съответната административна структурна единица има договор, за удостоверяване за нейното получаване.

Грубо нарушение или явно, фундаментално, трайно неразбиране на правно-нормативната уредба по надзор на пазара в Р. България е когато АУАН се изпрати с куриер директно на нарушителя. Има установени такива казуси в практиката от инспектори на цитираната държавна администрация.

Хипотеза 2: Явяване на упълномощено лице да подпише АУАН-а.

Тук има няколко особености, на които ще се спрем, а те са, след изпращане на писмо-покана и получаване от страна на нарушителя, и при невъзможност той да присъства на подписване и връчване на АУАН-а, той може да изпрати упълномощено лице, което се явява вместо него. В пълномощното е важно да бъде отбелязано следното, че лицето е упълномощено да представлява нарушителя пред ГД „НП” ………., но и също така да подписва, и прави възражения по получения АУАН.

Текста, който трябва да се вписва в АУАН-а е следния: „На определената дата се яви упълномощено от управител/съуправител и/или собственик/съсобственици г-н …………………….., г-жа …………………………, ЕГН: …………………… лице с постоянен адрес област …………….., община………., град …………………, бул./ул./жк. „………………..“ № ….., бл. ….., вх. ……, ет. …., ап…..., и ЛК № ……………, издадена на ……../……../……. г., валидна до ………/………./……. г. от МВР – …………………, Пълномощно № ………….. издадено на ……./……../……… г. от ………………… – нотариус, в район Районен Съд …………….. с рег. № ……….., на Нотариалната камара”.

Обяснения или възражения на нарушителя, ако е направил такива, (ЗАНН, 2021): ..............................................…...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Нарушителят е запознат със съдържанието на акта и е уведомен, че в тридневен срок от подписването му може да направи писмени възражения по него, (ЗАНН, 2021).

Нарушителят се задължава при промяна на адреса си да уведоми за това административнонаказващия орган, (ЗАНН, 2021).

Приложени писменни материали:

1. ………………………………………….;

2. …………………………………………..


Подпис на нарушителя:……................... Подпис на съставилия акта:...........................


(При условие, че АУАН-а се подписва Подпис на свидетел: 1.......................................

от упълномощено за целта лице,

обстоятелство се посочва тук Подпис на свидетел: 2……………...................

като се вписват трите имена,

цитирани по-горе в пълномощното)

………………………………….

Дата на подписване и връчване

на препис от АУАН-а или на отказа да се

подпише АУАН-а. Посочва се свидетел

на отказа, (ЗАНН, 2021), да се

подпише и получи препис от акта:

....................................................................

(три имена)

ЕГН:............................................................


Населено място, град, община, административна единица, село, или адрес за временно пребиваване, ако е чуждестранен гражданин. Данните се снемат и посочват спрямо посоченото в личната карта на лицето........................................, жк., бул., ул. №….............................

Хипотеза 3: На следващо място ще обърнем внимание на казуса, когато след получено писмо-покана за съставяна на АУАН, нарушителя не се яви, АУАН-а се съставя в негово отсъствие на основание чл. 40, ал. 2 от Закона за административните нарушения и наказания.

Хипотеза 3.1.

- След като се състави АУАН-а, той бива изпратен по компетенция на съответния административен орган за съдействие при връчване, а именно кмет на община, кмет на районно кметство, кмет или кмет на населено място, на основание чл. 59а, ал.1 от Закон за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП), съгласно чл. 59а, ал.1 от ЗТИП, в 14-дневен срок от получаването му, следва да бъде връчен на нарушителя, като предварително бива уведомен със съобщение срещу обратна разписка и му бъде указан срок, в който трябва да се яви за връчването (ЗТИП, 2020).

Хипотеза 3.2.

- След като АУАН-а е връчен по надлежния законово установен ред, той се окомплектова и изпраща на институцията, която го е изпратила за съдействие при връчване.

Хипотеза 3.3.

- След като АУАН-а е предаден на компетентен орган за съдействие при връчване, и това не може да стане в определения по закон срок, примерно поради невъзможност за откриване на нарушителя, преписката се връща на административния орган, който иска съдействие при връчване на АУАН-а.

Хипотеза 4:

- След като са направени всички опити за връчване на АУАН-а и те са неуспешни, се прибягва до компетентната намеса и съдействие чрез органите на МВР на основание чл. 8 и чл. 9 от (ЗМВР, 2021), вр. чл. 84 от (ЗАНН, 2021). При невъзможност за връчване на АУАН-а дори и от органите на МВР, се използва правото дадено по закон, да се изготви и издаде Акт за спиране на административнонаказателното производство.

Това са четири много важни и в същото време значими хипотези от правен характер, които трябва да се съблюдават и спазват много стриктно.

5. Примерна структура и съдържание на:

5.1. Акт за спиране на административнонаказателното производство по ЗАНН.

Днес, 20.09.2020 г., подписаният/та три имена……………, на длъжност ………………… в примерно главна дирекция „НП“, регионален отдел „НП“ ………….. на ………, в качеството ми на актосъставител по АУАН № изписват се инициалите на актосъставителя ДЦИ-Я -01/02.08.2021 г. против „………………….“ правна форма: АД, ЕАД, ЕООД, ООД, ЕТ с ЕИК ……………………..,

Спирам производството, започнало със съставянето на посочения акт, на основание чл. 43, ал. 6 от ЗАНН,

тъй като посочения нарушител след щателно издирване до момента не можа да бъде намерен, което се доказва от следните обстоятелства:

Актът е съставен при условията на чл. 40, ал. 2 от ЗАНН, като след отправена му покана изх. № 81-…..-101-1/06.03.221 г. на …………, получена на 22.07.2019 г., видно от известие за доставяне № 2050301019, на куриерска фирма с която държавната структура има договорни взаимоотношения за извършване на куриерска услуга нарушителят не се яви на посоченото място и дата за съставяне и предявяване на АУАН.

С писмо изх. № 81-…..-101/06.03.2021 г. на ………….., изпратено за съдействие при връчване на АУАН-а до кмет на район „………….“, община ……………., град …………... Видно от известието за доставяне № 9060708028 на куриерска фирма с която държавната структура има договорни взаимоотношения за извършване на куриерска услуга АУАН-а е приет от районната кметска администрация.

В отговор от кмета на район „.............“, община ……………., град ………….. е получено писмо заведено с вх. № 81-….-100-1/19.09.2021 г. в което е посочено, че АУАН-а не е връчен на нарушителя след направените няколкократни опити за връчване.

С писмо изх. № 81-…..-699-2/03.10.2021 г. на ………., изпратено за съдействие при връчване на АУАН-а до кмет на община …………, град ……………. Видно от известието за доставяне № 3060754625 на куриерска фирма с която държавната структура има договорни взаимоотношения за извършване на куриерска услуга, АУАН-а е приет от кметска администрация.

С писмо изх. № 81-….-699-3/15.11.2021 г. на ……………….., изпратено за съдействие при връчване на АУАН-а до директора на ОД на МВР ………., община ………., град …………... Видно от известието за доставяне № 2585647395 на куриерска фирма с която държавната структура има договорни взаимоотношения за извършване на куриерска услуга АУАН-а е приет от администрацията на ОД на МВР град…………….

В отговор заведен с вх. № 81-….-699-4/12.12.2021 г. на ………….. от директора на ОД на МВР …………, град ……………. е получено писмо в което е посочено, че преписката е изпратена по компетентност.

Опитите за връчване на АУАН-а продължават до евентуалното откриване на нарушителя.


С уважение,

Трите имена на Актосъставителя ……………………

Институцията в която работи, главна дирекция „………”, регионален отдел „……………….”, сектор „………..”.

След като е издаден Акт за спиране на административнонаказателното производство, това не означава, че не се правят опити за издирване и връчване на АУАН-а. Напротив, в период от три години по ЗАНН се прави всичко възможно да се установи нарушителя и връчи АУАН-а по надлежен законов ред.

5.2. Акт за възобновяване на административнонаказателното производство по ЗАНН.

Днес, 17.12.2019 г., подписаният/та, три имена……………, на длъжност ………………… в примерно главна дирекция „НП“, регионален отдел „НП“ ………….. на ………………, в качеството ми на актосъставител по АУАН № ДДД - 8/18.06.2021 г. „………………….“ правна форма: АД, ЕАД, ЕООД, ООД, ЕТ с ЕИК ……………………..,

Удостоверявам, че считано от 17.12.2019 г. се възобновява спряното от мен на основание чл. 43, ал. 6 от ЗАНН на 09.10.2018 г. производство по посочения АУАН, поради следното:

На 09.12.2019 г. нарушителят беше открит и АУАН-а, бе подписан, което е удостоверено по реда на чл. 43, ал. 2 от ЗАНН.

Периода на спиране, през който срока по чл. 34, ал. 3 от ЗАНН не тече, е 09.10.2018 – 09.12.2019 г.


С уважение,

Трите имена на Актосъставителя ……………………

Институцията в която работи, главна дирекция „………”, регионален отдел „……………….”, сектор „………..”.

5.3. Акт за прекратяване на административнонаказателното производство по ЗАНН.

„Когато се установи, че деянието не е нарушение, че нарушението не е извършено от лицето, посочено като нарушител (физическо или юридическо лице) или че то не може да му се вмени във вина, наказващият орган прекратява преписката с мотивирана резолюция, като постановява да се върнат иззетите вещи…” се прилага разпоредбата на чл. 54 от ЗАНН.

6. Изготвянето на наказателно постановление (НП). Кой и как има право да изготвя, предава и издава НП?

След като бъде съставен и връчен по надлежния законно-установен правов ред, АУАН-а, се предава на административно наказващия орган в срок (ЗАНН, 2021) за издаване на НП.

По смисъла на чл. 54, ал. 2 от ЗТИП, НП се издават от председателя на административната структурна единица или от оправомощени от него длъжностни лица. Тук ще отворим една скоба, във вътрешна процедура „Предприемане на административнонаказателни действия и налагане на принудителни административни мерки” на Главна дирекция „НП” при ……………, т. 5.1.23. „Преписката се придружава с проект на наказателно постановление или становище с предложение за прекратяване на административнонаказателното производство, изготвени от актосъставителя” е посочено, че при предаване на административната преписка, тя се придружава и от проект на НП, което НП се подготвя от и то в повечето случаи това е едно и също лице, а именно проверяващия, актосъставителя.

Това е грубо нарушение на правно нормативната уредба, видно от която, чрез една вътрешна процедура се омаловажават основния материалния закон. В същото време показва и едно безотговорно отношение от страна на управляващ и/или ръководещ орган на това звено, с която цитирана или още вменена точка в процедурата се прави така, че инспекторите, проверяващите и актосъставителите, които в основната си степен са едни и същи лица да подготвят и проект на НП. Тук смеем да твърдим, че това си е цяло изготвено НП, а не проект, примерно параграф, страница и т.н. Т.е. да се върши работата на началник отделите/секторите, на експерти от отдел „контролно методичен” или на юристи от правен отдел за сметка на труда на инспекторите, за което изготвяне на проект на НП изисква специализирана подготовка по правно нормативната уредба, огромна концентрация и време.

С изказаното до тук показваме или още посочваме, че чл. 54, ал. 2 от ЗТИП грубо се погазва от органите, които предлагат или още повече от ръководните органи на държавната структурна административна единица, които утвърждават това недоразумение в процедурата.

Това грубо нарушение на разпоредбите на основния, материалния закон, е или пък това което не е посочено изрично някои умишлено злоупотребява с това, като вменява права и задължения на други лица.

От практиката ни до момента, никога не е присъствало лице, като адвокат да защитава интересите на съответната агенция, т.е. на държавата пред съдилищата.

По време на делата в съдебна зала трябва да има представители на правен отдел за да може да защитават интереса на държавата по начин, по който позволява това да се случва, а не само инспекторите да ходят по проверки, да установяват нарушения и/или да съставят актове, да подготвят наказателни постановления, да се явяват по дела, то това си е направо пенкилер работа в държавната администрация при наличието на юристи, а в някои случаи цели правни отдели в държавните администрации. Инспекторите при тези случаи немогат по никакъв начин да извършват качествено своите служебни задължения.

7. Търсенето на права, по съдебен ред от икономическите агенти (търговци, дистрибутори, вносители, производители, онлайн икономически агенти и други), относно слабостите в правно-нормативната уредба и не само.

Тук е важно да се отбележи случая в който икономическите агенти, (търговци, дистрибутори, вносители, производители, онлайн икономически агенти и други), могат и са в пълното си право да предявяват претенции към държавните, контролни и надзорни органи по Закон за отговорността на държавата и общините за вредите (по примера на Административно дело № 221/2020 по описа на Административен съд Добрич). Кой носи отговорност за допуснатите грешки в държавната администрация и защо не се търси сметка за това? Или това е само избираемо, от ръководството спрямо един или друг служител.

8. Проблеми, изисквания и препоръки в областта на правно-нормативната уредба по надзор на пазара, осъществяван от главна дирекция „НП”.

Един от основните правно нормативни проблеми при функционирането и изпълнението на утвърдените планове и задачи пред главна дирекция „Надзор на пазара” в това число пред инспекторите, при поставяне на техните задачи за изпълнение е морално и физически остарялата правно-нормативна уредба, по която се работи. Пример, Наредбата за условията и реда за извършване на надзор на пазара, основополагащ документ, която наредба не е променяна, т.е. адаптирана към новите реалности в съвременния социални икономически и стопански живот от 2006 г. насам. Друг ключов момент е необходимостта да има актуализация на нормативните документи по които основно работи главна дирекция „Надзор на пазара”, за да може например в условията на COVID-19 и други кризисни моменти и периоди, когато не е възможно да се правят проверки физически в търговските обекти, складовите помещения и на много други места, това да става онлайн. Но за да стане това трябва да има промяна, или още актуализация на правно нормативната уредба в частта, която да позволи извършването на такива проверки (онлайн) при онлайн икономически агенти от инспекторите на главна дирекция „Надзор на пазара”. Т. като закона за извънредните положения също не позволява извършването на такъв вид дейност, макар и в кризисни периоди/ситуации. В противен случай това би било грубо нарушение на законовите и подзаконовите нормативни актове. Включително и сега, когато се задължават макар и с вътрешни заповеди да извършват такива проверки. Това е недопустимо. Вътрешните процедури и правила, при така действащите, те изкривяват представата за законност и правоприлагане, което да се счита за ефективно.

При така бързо променящия се и динамично развиващ се свят, трябва да се поставят максимални усилия за модернизиране на правно нормативната уредба спрямо европейските и световни изисквания в развитието на надзора на пазара и електронната търговия. За това, ще е необходимо образовани, квалифицирани и с висок професионализъм и морални качества държавни служители, в това число и висши държавни служители, които да допринесат за тази модернизация и актуализация със съвременните и много модерни при това условия на развитие на социално икономическата, политическата, философката и мотивационна среда, в която се живее, потребява и допринася – развивайки се!


Заключение

Има още много въпроси за разглеждане, по темата, т. като тя е актуална и със съвременно звучене, като: видове проверки и начина на тяхното изпълнение включително и онлайн проверките. Съдебната практика, при установени нарушения, съставяне на АУАН на производител и вносител, на ДЗЗД възможно ли е? Закона позволява ли го, т. като и дружествата регистрирани под формата на ДЗЗД, също упражняват в основната си степен вид търговска дейност. Ще бъде обърнато внимание на съставянето на АУАН по чл. 26 от ЗТИП. Актуализиране и осъвременяване на правно нормативната уредба в частта при извършване на проверки на място, проверяващите/инспекторите да имат правото да съставят АУАН-и на място при установени нарушения. На следващо място ще бъдат разгледани въпроси по възражения по съставени вече АУАН-и и становища на вече направените възражения. Ще бъде обърнато внимание на казуси, като:

1. Може ли едно и също юридическо лице, т.е. (икономически оператор) да му бъде вменена вина два пъти и да бъде санкциониран два пъти в рамките на една календарна година, поради това, че проверявания продукт попада в два нормативни документа;

2. Едно юридическо лице, т.е. (икономически оператор) има търговска верига в сялата страна с няколко обекта. При извършена проверка на един и същи продукт от инспектори от различни регионални отдели по места в страната са установени едни и същи нарушения. Юридическото лице за едно и също нарушение получава от инспектори от различните регионални отдели писма-покани за съставяне на АУАН.

Това юридически недостатъци ли са или са умишлено допуснати грешки в правната уредба или некомпетенция от страна на този или тези които са го позволили.

Всичко това ще бъде направено в едно друго бъдещо научно изследване, на процесите и проблематиката, която е изключително голяма в областта на търговията, електронната търговия и по надзор на пазара.

Commentaires


bottom of page